مشکوه, دوره (29), شماره (107), سال (2010-9) , صفحات (4-27)

عنوان : ( بررسی رویکرد های انسجام مضمونی آیات وسوره های قرآن )

نویسندگان: ایوب اکرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر تلقی های مختلف از رهیافت انسجام محتوایی قرآن بررسی شده ودرحدامکان به ابهامات و مشکلات این رویکرد اشاره گردیده ونیز بااستناد به معیارهایی مانند نظم ، غرض سوره ،سیاق،واژه های کلیدی ،وحدت گروه سوره ها و ... امکان راهیابی به معانی منسجم قرآن تحلیل شده است.

کلمات کلیدی

, انسجام, تناسب , سیاق, کلید های همبستگی , وحدت , عمود , گروه سوره ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018983,
author = {اکرمی, ایوب},
title = {بررسی رویکرد های انسجام مضمونی آیات وسوره های قرآن},
journal = {مشکوه},
year = {2010},
volume = {29},
number = {107},
month = {September},
issn = {1683-8033},
pages = {4--27},
numpages = {23},
keywords = {انسجام- تناسب -سیاق-کلید های همبستگی -وحدت -عمود -گروه سوره ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رویکرد های انسجام مضمونی آیات وسوره های قرآن
%A اکرمی, ایوب
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 2010

[Download]