یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19

عنوان : ( بهینه سازی متغیرهای روتراشی فولادهای نرم با استفاده از مدل سازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی )

نویسندگان: محمد صادقی اول شهر , امین اسمعیل زاده , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین شرایط بهینه ماشینکاری، همواره یکی مسائل مهم در برنامه ریزی تولید صنایع فلزی است. در این مقاله با استفاده از یک روش بهینه سازی چندگانه، بر اساس الگوریتم تبرید تدریجی، به بهینهسازی پارامترهای برش فرآیند تراشکاری شامل صافی سطح و عمر ابزار، پرداخته شده است. همچنین پارامترهای مهم فرآیند نیز، سرعت برشی، عمق برش، سرعت پیشروی و زاویه براده به عنوان ورودی در نظر گرفته شدهاند. برای تعیین ارتباط بین پارامترهای ورودی و خروجی فرآیند و پیش بینی مقدار خروجیها در شرایط مختلف برش، از روش آماری رگرسیون استفاده گردیده است. پس از ایجاد مدلهای خطی و درجه دوم، ضریب همبستگی هر یک محاسبه و مدلهای قویتر برای مشخص نمودن سطوح بهینه در الگوریتم تبرید تدریجی، به عنوان تابع هدف بکار گرفته شدهاند. در نهایت برای بهینه سازی هم زمان پارامترهای خروجی، با وزن دهی مدلهای برازش شده، جدولی برای حالتهای بینابین ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, فرآیند ماشینکاری , صافی سطح , عمر ابزار – مدلسازی رگرسیون , الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019004,
author = {صادقی اول شهر, محمد and اسمعیل زاده, امین and کلاهان, فرهاد},
title = {بهینه سازی متغیرهای روتراشی فولادهای نرم با استفاده از مدل سازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {فرآیند ماشینکاری - صافی سطح - عمر ابزار – مدلسازی رگرسیون - الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی متغیرهای روتراشی فولادهای نرم با استفاده از مدل سازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی
%A صادقی اول شهر, محمد
%A اسمعیل زاده, امین
%A کلاهان, فرهاد
%J یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]