نقد ادبی, دوره (2), شماره (7), سال (2009-12) , صفحات (137-162)

عنوان : ( حماسه، اسطوره و تجربه ی عرفانی:خوانش سهروردی از شاهنامه )

نویسندگان: امید همدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله، نشان دادن نگاه تأویلی سهروردی به روایات، عناصر و مؤلفه‌های اثر حماسی بزرگ ایران یعنی شاهنامه ی فردوسی است. مقاله به دو بخش تقسیم می‌شود: در بخش نخست بنیان‌های متفاوت تأویل در نزد فردوسی و سهروردی بررسی می‌شود. در این بخش همچنین نشان داده می‌شود که اسطوره و حماسه چگونه در اندیشه ی فردوسی و در پرتو اصول و قواعدی که او برای فهم و تأویل آن‌ها به‌دست می‌دهد، به‌مثابه ی اموری معقول و خردپذیر جلوه می‌کنند؛ حال آنکه در نزد سهرودی آنچه مهم است نه به دست دادن تفسیر و تبیینی معقول از حماسه و اسطوره، بلکه فهم آ‌‌ن‌ها به‌مثابه ی رمزها و نمادهایی است که در پرتو نوعی تجربه ی زیسته ی عرفانی و باطنی فهم و تفسیر می‌شوند. در بخش دوم هم با واشکافی تحلیلی عناصر حماسی و اسطوره‌ای شاهنامه- که در رسائل عرفانی سهروردی به رمزهای عرفانی و گنوسی بدل می‌شوند- دگردیسی اسطوره و حماسه به عرفان یا گذر از حماسه ی تاریخی- ملی به حماسه ی معنوی مورد تأمل و مداقه قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی

, نگاه تأویلی, بنیان‌های تأویل, فردوسی, سهروردی, حماسه, اسطوره, حکایات عرفانی, رمز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019009,
author = {همدانی, امید},
title = {حماسه، اسطوره و تجربه ی عرفانی:خوانش سهروردی از شاهنامه},
journal = {نقد ادبی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {7},
month = {December},
issn = {2008-0360},
pages = {137--162},
numpages = {25},
keywords = {نگاه تأویلی، بنیان‌های تأویل، فردوسی، سهروردی، حماسه، اسطوره، حکایات عرفانی، رمز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حماسه، اسطوره و تجربه ی عرفانی:خوانش سهروردی از شاهنامه
%A همدانی, امید
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2009

[Download]