پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (17), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (87-105)

عنوان : ( ارزیابی چهار مدل تبخیر - تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم نیمه خشک ایران با هدف انتخاب بهترین مدل تابش )

نویسندگان: محمد موسوی بایگی , بتول اشرف , آمنه میان آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبخیر- تعرق یکی از مهمترین مؤلفه های چرخه آب در طبیعت است اما اندازه گیری میزان واقعی آن (توسط لایسیمتر به عنوان دقیق ترین ابزار اندازه گیری) بسیار مشکل و عملاً غیرقابل اجراست، بنابراین بکارگیری روابطی که تنها با استفاده از داده های هواشناسی موجود، تخمین قابل قبولی از آن ارائه دهند، ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه چهار روش مختلف برآورد تبخیر- تعرق شامل: پنمن- مانتیث- فائو 56 ، پنمن- مانتیث- فائو با تابش ایرماک ، جنسن- هیز شماره 1 و جنسن- هیز شماره 2 برای تخمین تبخیر- تعرق مرجع روزانه چمن در یک اقلیم نیمه خشک، مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد که در ازای افزایش و کاهش 5 و 10 درصد در مقدار پارامترهای تابش، درجه حرارت و باد، حساسیت مدل های برآورد تبخیر- تعرق به عامل تابش بیشتر می باشد، بنابراین برای برآورد میزان تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین از مدل های تابش آنگستروم، صباغ، گلور- مک کالور و بلک استفاده شد. واسنجی نتایج به دست آمده با داده های 3 میکرولایسیمتر وزنی در طول دوره رشد (می– اکتبر) در طی 95 روز و توسط معیارهای آماری مختلف از جمله ضریب تعیین(R2)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین خطای اریب (MBE) و آزمون t نشان داد که مدل پنمن- مانتیث- فائو 56 با مدل تابش آنگستروم که مقادیر معیارهای آماری ذکرشده برای آن به ترتیب برابر 625/0،781/0، 038/0 و 468/0 می باشند، مناسب ترین مدل برای برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در این اقلیم بوده و مدل های جنسن- هیز شماره 1 و پنمن- مانتیث- فائو با تابش ایرماک، دقت پایینی دارند. به طور کلی در همه مدل های برآورد تبخیر- تعرق، مدل هایی که از تابش آنگستروم استفاده می کنند دقت بهتری دارند که تأییدی بر پیشنهاد فائو است. همچنین مدل های تابش گلور- مک کالور، صباغ و بلک در رده های بعدی قرار دارند.

کلمات کلیدی

, مدلهای تبخیر- تعرق گیاه مرجع, مدلهای تابش, میکرولایسیمتر وزنی, اقلیم نیمه خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019010,
author = {موسوی بایگی, محمد and اشرف, بتول and آمنه میان آبادی},
title = {ارزیابی چهار مدل تبخیر - تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم نیمه خشک ایران با هدف انتخاب بهترین مدل تابش},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2011},
volume = {17},
number = {4},
month = {January},
issn = {2322-2069},
pages = {87--105},
numpages = {18},
keywords = {مدلهای تبخیر- تعرق گیاه مرجع، مدلهای تابش، میکرولایسیمتر وزنی، اقلیم نیمه خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی چهار مدل تبخیر - تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم نیمه خشک ایران با هدف انتخاب بهترین مدل تابش
%A موسوی بایگی, محمد
%A اشرف, بتول
%A آمنه میان آبادی
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2069
%D 2011

[Download]