هجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2010 , 2010-05-11

عنوان : ( جریان جابجایی طبیعی در ریز مجراها همراه با خزشگرمایی و شرایط لغزش/پرش )

نویسندگان: بهنام رحیمی , حمید نیازمند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، جریان جابجایی آزاد داخل یک مایکرو کانال عمودی بررسی شده است. ارتفاع کانال نسبت به عرض آن بسیار بزرگتر در نظر گرفته شده تا یک جریان کاملاً توسعهیافته هیدرودینامیکی بدست آید. شرایط مرزی لغزش سرعت و پرش دما همراه با خزش گرمایی برای حل این معادلات بکار گرفته شدهاند. برای حل عددی سیستم معادلات حاکم، یک روش حجم محدود مورد استفاده قرار گرفته و الگوریتم سیمپل برای ارتباط فشار- سرعت استفاده شده - است. گسستهسازی عبارتهای جابجایی و نفوذ به ترتیب با استفاده از طرحهای توانی و اختلاف مرکزی انجام میشود. سیستم معادلات جبری حاصل، به روش خط به خط همراه با طرح ضمنی جهت متناوب، حل میشود. تأثیرات پدیده رقت و بر هم کنش سیال- دیوار روی نرخ انتقال حرارت و شدت جریان جرمی بررسی شده و افزایش آنها همراه با اعمال اثرات مقیاس مایکرو، مشاهده شده است. این افزایش شدت جریان جرمی و انتقال حرارت نسبت به مقیاس مکرو، با افزایش عدد نادسن، برجستهتر میشود. در ادامه با بررسی خزش گرمایی دیواره، مشاهده شد که این پدیده نیز باعث افزایش شدت جریان جرمی میشود.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: جابجایی طبیعی, سیستمهای سیالاتی مایکرو, رقت, بر هم کنش سیال/دیوار, خزش گرمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019034,
author = {رحیمی, بهنام and نیازمند, حمید},
title = {جریان جابجایی طبیعی در ریز مجراها همراه با خزشگرمایی و شرایط لغزش/پرش},
booktitle = {هجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2010},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: جابجایی طبیعی، سیستمهای سیالاتی مایکرو، رقت، بر هم کنش سیال/دیوار، خزش گرمایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جریان جابجایی طبیعی در ریز مجراها همراه با خزشگرمایی و شرایط لغزش/پرش
%A رحیمی, بهنام
%A نیازمند, حمید
%J هجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2010
%D 2010

[Download]