مواد نوین, دوره (1), شماره (1), سال (2010-12) , صفحات (39-48)

عنوان : ( تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی )

نویسندگان: حمید رضا عزت پور , محسن حدادسبزوار , جلیل وحدتی خاکی , حسن حمیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، نانوکامپوزیت Cu-Cr/Al2O3 به روش مکانوشیمیایی و از مخلوط اولیه ی CuO، Al ،Cu و Cr2O3 با درصدهای گوناگون و با استفاده از آسیاکاری پر انرژی تولید شد. اساس تولید این نانوکامپوزیت واکنش های احیایی بود. به گونه ای که در حین فرایند اکسیدهای کرم و مس به وسیله ی آلومینیوم احیاء شده و محصول نهایی یک کامپوزیت زمینه فلزی شامل محلول فوق اشباع کرم در مس به عنوان زمینه و اکسید آلومینیوم به عنوان فاز تقویت کننده بود. استفاده از مس فلزی اضافی در مخلوط اولیه به عنوان رقیق کننده، امکان کنترل دمای آدیاباتیک و نرخ واکنش را فراهم آورد. نتایج محاسبه ی پارامتر شبکه بر اساس داده های XRD نشان داد که این پارامتر برای مس در طول فرایند آسیاکاری تغییر نمود. این تغییرات در ثابت شبکه به پدیده ی حل شدن کرم و تشکیل محلول فوق اشباع کرم در مس مربوط بود. نتایج XRD هم چنین، نشان داد که با تغییر ترکیب اولیه ی مخلوط پودری و در نتیجه تغییر دمای آدیاباتیک در نمونه های مورد آزمایش، نرخ پیشرفت واکنش ها تغییر نمود. نتایج SEM نشان داد که در زمان های 30 تا 48 ساعت آسیاکاری، پدیده ی شکست ذرات (ریز شدن ذرات) بر جوش سطحی ذرات (پدیده ی اگلومره شدن ذرات) غالب بود. پس از 48 ساعت آسیاکاری، نانوکامپوزیتی حاوی ذرات با اندازه ی حدود 30 نانومتر بدست آمد

کلمات کلیدی

, نانو کامپوزیت, Cu-Cr/Al2O3 , مکانوشیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019039,
author = {عزت پور, حمید رضا and حدادسبزوار, محسن and وحدتی خاکی, جلیل and حمیدی, حسن},
title = {تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی},
journal = {مواد نوین},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {December},
issn = {2228-5946},
pages = {39--48},
numpages = {9},
keywords = {نانو کامپوزیت،Cu-Cr/Al2O3 ، مکانوشیمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی
%A عزت پور, حمید رضا
%A حدادسبزوار, محسن
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A حمیدی, حسن
%J مواد نوین
%@ 2228-5946
%D 2010

[Download]