مهندسی متالورژی و مواد, دوره (21), شماره (2), سال (2010-11) , صفحات (13-28)

عنوان : ( تاثیر کروم بر ریز ساختار و آخال های جوش های جند راهه فولادهای کم آلیاژی در جوش کاری به روش الکترود دستی )

نویسندگان: محمدحسن عوض کننده قراول , محسن حدادسبزوار , علی حائریان اردکانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر کروم بر ریزساختار و آخا لهای جو شهای چند راهة فولادهای کم آلیاژی مورد بررسی قرار گرفت. جو شکاری به روش الکترود دستی انجام شد. کروم به شکل فروکروم به پوشش الکترود اضافه گردید به طوری که AWS A5.5- و در وضعیت تخت، بر اساس استاندارد 96 0/91 کروم باشد. ریزساختار با استفاده از میکروسکوپهای نوری و الکترونی روبشی در wt.% 0، و /53 ،0/ فلز جوش حاوی مقادیر 05 ناحیة ستونی و حرارت دیده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان م یدهد که افزایش مقدار کروم فلز جوش مقدار فریت سوزنی را با کاهش فریت اولیه و فریت با فاز ثانویه افزایش م یدهد. مقدار ریزفازها نیز به طور مرتب با افزایش مقدار کروم افزایش م ییابد. همچنین به نظر م یرسد کروم بر روی مشخصات ظاهری آخا لها ( مثل کسر حجمی و اندازة متوسط آنها) و فازهای تشکی لدهنده آنها تأثیری ندارد

کلمات کلیدی

, کروم, ریزساختار, آخال ها, جوش های چند راهه, فولادهای کم آلیاژی, جوش کاری الکترود دستی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019057,
author = {عوض کننده قراول, محمدحسن and حدادسبزوار, محسن and علی حائریان اردکانی},
title = {تاثیر کروم بر ریز ساختار و آخال های جوش های جند راهه فولادهای کم آلیاژی در جوش کاری به روش الکترود دستی},
journal = {مهندسی متالورژی و مواد},
year = {2010},
volume = {21},
number = {2},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۷۴۶۲},
pages = {13--28},
numpages = {15},
keywords = {کروم، ریزساختار، آخال ها، جوش های چند راهه، فولادهای کم آلیاژی، جوش کاری الکترود دستی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کروم بر ریز ساختار و آخال های جوش های جند راهه فولادهای کم آلیاژی در جوش کاری به روش الکترود دستی
%A عوض کننده قراول, محمدحسن
%A حدادسبزوار, محسن
%A علی حائریان اردکانی
%J مهندسی متالورژی و مواد
%@ ۲۰۰۸-۷۴۶۲
%D 2010

[Download]