روان شناسی بالینی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (27-35)

عنوان : ( مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی )

نویسندگان: علی مشهدی , عاطفه سلطانی فر , مریم حجتی , پرتیبا ریبای , زهرا حسین زاده ملکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در حال حاضر چندین راهبرد برای درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال-های درخودماندگی از سوی پژوهشگران مختلف ارائه شده است. هدف پژوهش مقایسه اثر بخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر(مدل حجتی)(HMTM) با رویکرد تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در بهبود نشانه های بالینی کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی بود. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بود. نمونه پژوهش در برگیرنده 20 آزمودنی مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی بود که با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه درمانی ABA (8 پسر و 2 دختر) و HMTM (7 پسر و 3 دختر) قرار داده شدند. این کودکان در ابتدا توسط فوق تخصص روانپزشک کودک و نوجوان مورد ارزیابی قرار گرفتند و براساس مصاحبه تشخیصی تجدید نظر شده درخودماندگی (ADIR) و برنامه مشاهده تشخیصی درخودماندگی(ADOS) تشخیص اختلال را دریافت کردند و به مرکز نور هدایت ارجاع داده شدند. در این پژوهش از مقیاس درجه بندی درخودماندگی کودکی، آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون رنگی کودکان، آزمون نقاشی گودیناف، آزمون بندر گشتالت، مقیاس رشد اجتماعی واینلند و نمودارهای ثبت عملکرد آزمودنی ها با استفاده از فیلمبرداری از رفتارهای کودکان استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس(ANCOVA) انجام شد. یافته ها : نتایج حاکی از آن بود که در آزمون های استاندارد (بجز آزمون بندر گشتالت) و نیز نمودارهای رفتاری علیرغم تاثیر بیشتر الگوی درمان HMTM نسبت به ABA در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی، تفاوت ها از لحاظ آماری معنادار نمی باشد(05/0 P>). نتیجه گیری: در مجموع می توان بیان نمود که HMTM حداقل به اندازه روش ABA در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی موثر می-باشد و پژوهش های بیشتری برای مقایسه این دو الگو با رفع محدودیت های این پژوهش مورد نیاز است.

کلمات کلیدی

, اختلال های طیف درخودماندگی, درمان تحلیل رفتارکاربردی, الگوی درمان چندبعدی کل نگر (مدل حجتی)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019099,
author = {مشهدی, علی and عاطفه سلطانی فر and مریم حجتی and پرتیبا ریبای and حسین زاده ملکی, زهرا},
title = {مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-501x},
pages = {27--35},
numpages = {8},
keywords = {اختلال های طیف درخودماندگی، درمان تحلیل رفتارکاربردی، الگوی درمان چندبعدی کل نگر (مدل حجتی)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی
%A مشهدی, علی
%A عاطفه سلطانی فر
%A مریم حجتی
%A پرتیبا ریبای
%A حسین زاده ملکی, زهرا
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2010

[Download]