پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (7), شماره (1), سال (2007-6) , صفحات (43-51)

عنوان : ( تحلیل پراکندگی پرتوهای ایکس تشدید یافته )

نویسندگان: عبدا... محمدی تبار , محمد ابراهیم قاضی , هادی عربشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل پراکندگی پرتوهای ایکس تشدید یافته

کلمات کلیدی

تحلیل پراکندگی پرتوهای ایکس تشدید یافته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019110,
author = {عبدا... محمدی تبار and محمد ابراهیم قاضی and عربشاهی, هادی},
title = {تحلیل پراکندگی پرتوهای ایکس تشدید یافته},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2007},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {1682-6957},
pages = {43--51},
numpages = {8},
keywords = {تحلیل پراکندگی پرتوهای ایکس تشدید یافته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل پراکندگی پرتوهای ایکس تشدید یافته
%A عبدا... محمدی تبار
%A محمد ابراهیم قاضی
%A عربشاهی, هادی
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2007

[Download]