فرهنگ و اندیشه ریاضی, دوره (31), شماره (1), سال (2003-11) , صفحات (1-6)

عنوان : ( نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته )

نویسندگان: محمد امینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نامساوی برنشتاین را برای متغیرهای تصادفی وابسته تعمیم داده و سپس برخی همگراییها را بدست آوردیم

کلمات کلیدی

, متغیرهی تصادفی وابسته, نامساوی برنشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019120,
author = {امینی, محمد},
title = {نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته},
journal = {فرهنگ و اندیشه ریاضی},
year = {2003},
volume = {31},
number = {1},
month = {November},
issn = {1022-6443},
pages = {1--6},
numpages = {5},
keywords = {متغیرهی تصادفی وابسته- نامساوی برنشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته
%A امینی, محمد
%J فرهنگ و اندیشه ریاضی
%@ 1022-6443
%D 2003

[Download]