هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2010-05-11

عنوان : ( مطالعه عددی و آزمایشگاهی اثر تزریق دوده بر افزایش شدت تابش وکاهش انتشار NOx در شعله های مغشوش گاز طبیعی )

نویسندگان: سید هادی پورحسینی حصاری , سیدمحمد جوادی مال آباد , امیرمهدی قاسمی , محمد مقیمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرخ پایین انتقال حرارت تابشی در احتراق سوخت گاز طبیعی، سبب کاهش شدید راندمان حرارتی در بویلر ها و کوره ها شده است. در این مقاله اثر تزریق دوده به هوای ورودی یک کوره گاز طبیعی، مورد بررسی قرار NOx برروی دمای شعله، شدت تابش و آلاینده گرفته است. اثرتزریق دوده بر شدت تابش و اکسیدهای نیتروژن به صورت عددی و اثر آن بر دمای شعله به صورت عددی و آزمایشگاهی Eddy بررسی شده است. جهت مدل سازی عددی از مدل احتراق استفاده شده است. RNG k-e به همراه مدل آشفتگی Dissipation همچنین با توجه به اهمیت ضریب جذب دوده بر نرخ تابش از مدل ضریب جذب کلی محصولات احتراق محاسبه گردیده WSGGM و برای محاسبه DO است. همچنین جهت محاسبه تابش از مدل کسر جرمی دوده از مدل دو مرحله ای تسنر استفاده شده است. نتایج عددی و آزمایشگاهی نشان می دهند که تزریق دوده در هوای ورودی مشعل، شدت تابش شعله را افزایش و دمای آن را 150 درجه سانتیگراد کاهش می دهد. با توجه به وابستگی شدید تولید NOx اکسیدهای نیتروژن به دما، این کاهش دما سبب کاهش انتشار می گردد. نرخ تابش و توزیع دمای محاسبه شده برای مقادیر مختلف دوده نشان می دهد که با افزایش کسر جرمی دوده شدت تابش کاهش می یابد. توزیع NOx افزایش و دمای ماکزیمم کوره و آلاینده دمای محاسبه شده و اندازه گیری شده و تغییرات دما در اثر تزریق دوده توافق خوبی با هم نشان می دهند.

کلمات کلیدی

, احتراق گاز طبیعی, دوده, تابش, توزیع دما, اکسیدهای نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019125,
author = {پورحسینی حصاری, سید هادی and جوادی مال آباد, سیدمحمد and قاسمی, امیرمهدی and مقیمان, محمد},
title = {مطالعه عددی و آزمایشگاهی اثر تزریق دوده بر افزایش شدت تابش وکاهش انتشار NOx در شعله های مغشوش گاز طبیعی},
booktitle = {هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {احتراق گاز طبیعی، دوده، تابش، توزیع دما، اکسیدهای نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عددی و آزمایشگاهی اثر تزریق دوده بر افزایش شدت تابش وکاهش انتشار NOx در شعله های مغشوش گاز طبیعی
%A پورحسینی حصاری, سید هادی
%A جوادی مال آباد, سیدمحمد
%A قاسمی, امیرمهدی
%A مقیمان, محمد
%J هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2010

[Download]