علوم دانشگاه تهران, دوره (36), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (83-93)

عنوان : ( کانی سازی کلسیت اتوژنیک تحت نفوذ فعالیت های میکروبی در رسوبات دریایی جنوب شرق ژاپن )

نویسندگان: سمانه کیانپور , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , منصور مشرقی , ریو ماتسو ماتو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک حاشیه فعال همگرا در جنوب شرق ژاپن است. رسوبات این حوضه عمدتاً ماسه، سیلت و رس با سیمانی از کربنات اتوژنیک (Nankai Trough) تراف نانکای است. این تغییر و تبدیلات CO است. واکنش های بیولوژیک در رسوبات توسط میکروارگانیسم ها انجام شده و نتیجه آن تبدیل مواد آلی به مخلوطی از متان و 2 توسط باکتری ها و آرکی ها در شرایط بی هوازی اتفاق می افتد. اکسیداسیون بی هوازی متان به وسیله باکتری های احیاء کننده سولفات و اکسید کننده متان در اعماق کم رسوبات در بستر دریا انجام می شود و باعث افزایش آلکالینیته آب منفذی و تشکیل رسوب کلسیت اتوژنیک می گردد. بیوفیلم میکروبی مشاهده شده در مقاطع میکروسکوپی شاهدی بر این نوع رشد میکروبی است. بر اساس نتایج بدست آمده تشکیل بلورهای کلسیت اتوژنیک ناشی از فعالیت باکتری های خاص ازقبیل باکتری های کلسیت ساز بوده و هم زمان با اکسیداسیون بی هوازی متان و احیاء سولفات صورت گرفته است. فرایندهای فیزیولوژیکی و ساختار مخصوص باکتری ها مورفولوژی و کانی شناسی انواع کانی های کربناته را تحت تأثیر قرار می دهند. دو عامل مهم در ته نشست کربنات های اتوژنیک تراف است. ماتریکس آلی در تشکیل بیوفیلم (extracellular polymeric substance [EPS]) نانکای عبارت از آلکالینیته و ماتریکس آلی مترشحه از میکرو ارگانیسم ها ایجاد شده در رسوبات نقش مهمی را ایفا می کند. گاز متان به میزان فراوان و به شکل هیدرات در اعماق پائین تر از کف حوضه رسوبی در خلل و فرج رسوبات است. کربنات های اتوژنیک ممکن است مستقیماً از گاز متان نیز در این حوضه رسوبی تشکیل شوند.

کلمات کلیدی

, کلسیت اتوژنیک, ارگانومینرال, نانکای تراف, رسوبات دریایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019136,
author = {کیانپور, سمانه and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and مشرقی, منصور and ریو ماتسو ماتو},
title = {کانی سازی کلسیت اتوژنیک تحت نفوذ فعالیت های میکروبی در رسوبات دریایی جنوب شرق ژاپن},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2010},
volume = {36},
number = {1},
month = {April},
issn = {1016-1058},
pages = {83--93},
numpages = {10},
keywords = {کلسیت اتوژنیک، ارگانومینرال، نانکای تراف، رسوبات دریایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کانی سازی کلسیت اتوژنیک تحت نفوذ فعالیت های میکروبی در رسوبات دریایی جنوب شرق ژاپن
%A کیانپور, سمانه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A مشرقی, منصور
%A ریو ماتسو ماتو
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2010

[Download]