آب و خاک, دوره (24), شماره (5), سال (2010-12) , صفحات (1019-1026)

عنوان : ( ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها )

نویسندگان: احمد نظامی , جواد رضائی , بهداد علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میزان تحمل علف های چمنی به تنش سرما، یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده کشت آ نها در مناطق معتدله می باشد و جهت کشت موفق آنها استفاده از ارقام متحمل به سرما ضروری است . به منظور بررسی میزان تحمل علف های چمنی به تنش یخ زدگی، این مطالعه در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد . فاکتورهای آزمایشی شامل 6 نوع علف چمنی و 14 دمای یخ زدگی بودند . جهت ارزیابی میزان تحمل علف های چمنی به تنش سرما از آزمون نشت الکترولیت های برگ و طوقه و تعیین دمای 50 درصد کشندگی استفاده شد . نتایج این بررسی نشان داد که با کاهش دمای یخ زدگی، نشت الکترولیت ها از سلولهای برگ و طوقه بطور معنی داری افزایش یافت و بین علف های چمنی از این نظر اختلاف معنی دار وجود داشت . تاثیر دماهای یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها از سلولهای برگ نسبت به 16 - درجه سانتیگراد و به میزان 90 درصد مشاهده شد، در / طوقه بیشتر بود به طوریکه حداکثر میزان نشت الکترولیت ها از سلول های برگ در دمای 5 حالیکه حداکثر نشت از سلول های طوقه در دمای 18 - درجه سانتیگراد، حدود 76 درصد بود. بر اساس دمای 50 درصدکشندگی برگ، علف چمنی برموداگراس و محلات حساس ترین و علف های چمنی استارلت و اکوتیپ یارند متحمل ترین چمن های مورد مطالعه بودند. علف های چمنی مورد نشت الکترولیت ها از سلول های طوقه، اختلاف معنی دار داشتند . بر این اساس علف های چمنی LT مطالعه از نظر میزان و همچنین شاخص 50 نشت از طوقه را داشتند. LT محلات و استارلت به ترتیب بیشترین و کمترین میزان نشت و یارند و محلات به ترتیب بیشترین و کمترین 50

کلمات کلیدی

, علف چمنی, تنش یخ زدگی, نشت الکترولیت ها,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019152,
author = {نظامی, احمد and رضائی, جواد and علیزاده, بهداد},
title = {ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {24},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {1019--1026},
numpages = {7},
keywords = {علف چمنی، تنش یخ زدگی، نشت الکترولیت ها، LT50},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها
%A نظامی, احمد
%A رضائی, جواد
%A علیزاده, بهداد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]