حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (2), سال (2010-8) , صفحات (128-136)

عنوان : ( اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L) )

نویسندگان: وحید سرابی , مهدی نصیری محلاتی , احمد نظامی , محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلمهتره یکی از مهمترین علفهای هرز مزارع ذرت است. به منظور ارزیابی کمی رقابت ذرت با علف هرز سلمه تره آزمایشی در سال 1385 تحت شرایط آب و هوایی مشهد در مزرعة دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این آزمایش تأثیر زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره بر رشد و عملکرد ذرت دانهای رقم سینگ کراس 704 در سطوح مختلف تراکم این علف هرز مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. زمان سبز شدن علف هرز سلمهتره با 3 سطح: سبز شدن سلمهتره به ترتیب 14 روز زودتر، 16 و 20 بوته در مترمربع به عنوان فاکتور ،12 ،8 ، 7 روز زودتر و همزمان با ذرت به عنوان فاکتور اصلی و تراکم این علف هرز با 6 سطح به ترتیب صفر، 4 فرعی در نظر گرفته شد. تجزیه دادههای آزمایش نشان داد که سبز شدن زود هنگام علف هرز سلمهتره نسبت به ذرت در تراکمهای بالا کاهش معنی داری در تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در بلال و وزنهزاردانه بوجود میآورد. بیشترین کاهش در سبز شدن 14 روز زودتر سلمهتره نسبت به ذرت و تراکم - 16 و 20 بوته در مترمربع) مشاهده شد، بطوریکه تحت این شرایط بوتههای ذرت به طور کامل در سایه انداز بوته های ، های بالای این علف هرز ( 12 سلمهتره قرار گرفتند و بلالی تولید نشد. کمترین کاهش در اجزای عملکرد نیز مربوط به زمان سبز شدن همزمان ذرت با سلمهتره در تراکم پایین این علف هرز ( 4 بوته در مترمربع) بود. بطور کلی بر اساس یافتههای این تحقیق با افزایش تعداد روزهای سبز شدن علف هرز سلمهتره نسبت به ذرت توان رقابتی ذرت کاهش یافته و افت شدیدی در اجزای عملکرد ذرت دانهای مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, تراکم, ذرت, رقابت, زمان نسبی سبز شدن و سلمه تره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019153,
author = {سرابی, وحید and نصیری محلاتی, مهدی and نظامی, احمد and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2010},
volume = {24},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4749},
pages = {128--136},
numpages = {8},
keywords = {تراکم، ذرت، رقابت، زمان نسبی سبز شدن و سلمه تره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L)
%A سرابی, وحید
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A نظامی, احمد
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2010

[Download]