پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (88-96)

عنوان : ( بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی , یونس زاهدی دیزج یکان , هادی مهدویان مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانه بارهنگ دارای خواص داروئی و تغذیه ای متعددی می باشد، لذا دانستن خواص مهندسی آن در طراحی تجهیزات پس از برداشت ضروری است. در این تحقیق خواص مهندسی دانه بارهنگ، به دلیل تولید موسیلاژ توسط دانه، فقط در یک سطح رطوبتی تعیین گردید. متوسط جرم هزار دانه mg 147 و میانگین دانسیته توده، دانسیته حقیقی و درصد تخلخل به ترتیب kg/m38/701، kg/m3 1283 و % 3/45 محاسبه شد. ضریب اصطکاک استاتیکی برای 5 سطح تخته چند لایه، لاستیک، شیشه، فایبرگلاس و ورق گالوانیزه اندازه گیری شده و مقادیر میانگین آن به ترتیب 51/0، 46/0، 36/0، 35/0 و 33/0 تعیین شد. زاویه ریپوز تخلیه و زاویه ریپوز پر کردن به ترتیب˚1/36 و˚1/18 و سرعت حد m/s 86/1 به دست آمد. توسط پردازش تصویر میانگین طول، عرض و سطح به ترتیب mµ 9/778، mµ 8/514، m2µ 104×6344/29 و میانگین ضریب کرویت، ضریب گردی و نسبت نما به ترتیب 996/0، 62/0 و 52/1 به دست آمد.

کلمات کلیدی

, دانه بارهنگ, ابعاد, دانسیته, زاویه ریپوز, ضریب اصطکاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019154,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی and زاهدی دیزج یکان, یونس and مهدویان مهر, هادی},
title = {بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2010},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-4161},
pages = {88--96},
numpages = {8},
keywords = {دانه بارهنگ، ابعاد، دانسیته، زاویه ریپوز، ضریب اصطکاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A زاهدی دیزج یکان, یونس
%A مهدویان مهر, هادی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2010

[Download]