معماری و شهرسازی, دوره (39), شماره (39), سال (2009-10) , صفحات (47-60)

عنوان : ( رویکرد طراحی جمعی در معماری )

نویسندگان: سید غلامرضا اسلامی , پیروز حناچی , حامد کامل نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در سالهای اخیر توجه به رویکرد معماری جمعی (Community Architecture)، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، موجب تغییر الگوواره های مشارکتی در معماری گردیده است. این حرکت با بررسی و تحلیل صحیح سعی در کاستن از تاثیر رویکرد های کاذب داشته و در جستجوی بهبود کیفی محیط مصنوع از طریق فهم اجتماعات و ارزشها و خواستهای ایشان می باشد. اصطلاح "معماری جمعی" (Community Architecture) با دیگر رویکرد های مشارکتی مانند "معماری اجتماعی" (Social Architecture) و "معماری مشارکتی" (Participatory Architecture) یکسان قلمداد می شود و به طور عمده همه آنها تحت عنوان معماری مشارکتی خوانده می شوند در حالیکه معماری جمعی در موضوعاتی مانند نگاه به کاربر، رابطه متخصص با کاربر، مقیاس، مکان و کاربری پروژه، سبک معماری و .... با دیگر رویکردهای مشارکتی معماری متمایز است. معماری جمعی از نظر سبک معماری گرایشهای بومی گرایی نوین و ناحیه گرایی را مورد نظر قرار می دهد. "معماری جمعی" از لحاظ سطح و نوع مشارکت با "معماری مشارکتی" و "معماری اجتماعی" متفاوت است بطوری که این رویکرد بیشتر مبتنی بر باورها، ارزشها و نیازهای جمعی مشترکی است که از طریق درک الگوهای رفتاری و در یک اجتماع با ویژگیهای معین و با تکیه بر عامل "احساس جمعی" تحقق می پذیرد.

کلمات کلیدی

, معماری جمعی, روانشناسی محیط, طراحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019159,
author = {سید غلامرضا اسلامی and پیروز حناچی and کامل نیا, حامد},
title = {رویکرد طراحی جمعی در معماری},
journal = {معماری و شهرسازی},
year = {2009},
volume = {39},
number = {39},
month = {October},
issn = {2228-6020},
pages = {47--60},
numpages = {13},
keywords = {معماری جمعی، روانشناسی محیط، طراحی مشارکتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکرد طراحی جمعی در معماری
%A سید غلامرضا اسلامی
%A پیروز حناچی
%A کامل نیا, حامد
%J معماری و شهرسازی
%@ 2228-6020
%D 2009

[Download]