نامه معماری و شهرسازی, دوره (2), شماره (2), سال (2009-8) , صفحات (93-110)

عنوان : ( مفهوم گرایی در معماری )

نویسندگان: حامد کامل نیا , علیرضا تغابنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: واژه "کانسپت" (Concept)، در حوزه معماری، در جایگاه های مختلفی مورد به کار گرفته می شود، گاه کانسپت، معادل ایده و یا ایده کلی بکار می‌رود و گاه آنرا معادل با حجم‌های ابتدایی و ماکت‌های اتودی در پروسه طراحی، می دانند به طوریکه روشهای مورد استفاده در هنر مفهومی نیز به گونه ای نادرست در معماری نیز تعمیم می یابد. مقایسه تطبیقی میان هنر مفهوم گرا با معماری مفهوم گرا نشان می دهد ویژگیهای هنر مفهوم گرا و معماری مفهوم گرا در حوزه تجلی اثر با یکدیگر بعضا متفاوت است چنانکه برداشت از مفهوم و تجلی آن در هنر مفهوم گرا با موضوعاتی مانند جستجوی علمی در باب ماهیت مساله، مصالح زدایی، فرم زدایی و ضد زیبایی شناسی بودن اثر همراه است در حالیکه معماری مفهوم گرا در حوزه هایی مانند پیوندهای نوستالژیک، روح زمان، تعارض با زمینه ، پیوند مفاهیم ذهنی، استعاره گرایی، نمایش رادیکال فرمال، تعلیق برداشت های عام فیزیکی معماری و مفاهیم اقتباسی قابل بازشناسی است. با این وجود برخی از شاخصه های هنر مفهومی در معماری مفهومی مشهود است: تبدیل شدن معماری به پژوهشی در باب معماری، اهمیت دادن به فرآیند طراحی و استفاده از ادبیات و زبان کمکی. در نهایت اینکه ، بی توجهی به برداشتهای عام و فرآیند ساخت در هنر مفهومی وجود دارد اما این موضوع در معماری که منطبق بر نیازها، خواست ها، ساخت و بودجه می باشد و وابسته به مکان است، متفاوت می نماید.

کلمات کلیدی

, کانسپت, ایده, معماری مفهومی, هنر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019161,
author = {کامل نیا, حامد and علیرضا تغابنی},
title = {مفهوم گرایی در معماری},
journal = {نامه معماری و شهرسازی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-2649},
pages = {93--110},
numpages = {17},
keywords = {کانسپت، ایده،معماری مفهومی، هنر مفهومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم گرایی در معماری
%A کامل نیا, حامد
%A علیرضا تغابنی
%J نامه معماری و شهرسازی
%@ 2008-2649
%D 2009

[Download]