علوم - شهید چمران اهواز, دوره (25), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (78-92)

عنوان : ( اثر آللوپاتی عصاره گیاه درمنه خراسانی ( . Podl khorassanica Artemisia ) بر جوانه زنی، رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه بروموس کپه داغی (. Drobov Bromus kopetdaghensis) )

نویسندگان: اسیه بهداد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده جنس درمنه (Artemisia) در سطح وسیعی از مراتع استپی و نیمه استپی ایران گسترده شده است. گونه های درمنه می توانند برگیاهان زیر اشکوب خود اثرات مثبت و منفی داشته باشند. برخی گونه های این جنس با ایجاد شرایط مناسب در میکروکلیمای زیر اشکوب خود، می توانند سبب تسهیل در استقرار گیاهان مرتعی با ارزش نظیر بروموس (Bromus) شوند. از طرف دیگر، گونه های درمنه با تولید طیف گسترده ای از متابولیت های ثانویه، می توانند تاثیر آللوپاتی و بازدارنده بر رشد و نموگیاهان زیر اشکوب خود داشته باشند. هدف این تحقیق بررسی اثر آللوپاتی عصاره گیاه درمنه خراسانی) khorassanica.A) بر جوانه زنی، رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه بروموس کپه داغی B. kopetdaghensis)) بود. نمونه های اندام هوایی و ریشه گیاه درمنه در چهار مرحله مختلف رشد و نموی از مراتع بهارکیش در شهرستان قوچان جمع آوری شدند. پس از انجام یک سری تیمارهای اولیه که در آن ها تاثیر غلظت های مختلف از عصاره بررسی شد، عصاره آبی 3% (W/V) انتخاب و اثر آن بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر و رشد طولی، مقدار پرولین و پروتئین های محلول در برگ و ریشه گیاهچه های بروموس در شرایط آزمایشگاه بررسی گردید. براساس نتایج، تاثیر بازدارنده عصاره اندام هوایی درمنه نسبت به عصاره ریشه بیشتر بود و با شدت بیشتری موجب کاهش جوانه زنی و رشد گیاهچه های بروموس شد. به علاوه، تاثیر آللوپاتی عصاره اندام هوایی درمنه با پشت سرگذاشتن مرحله رشد رویشی، رسیدن به مرحله زایشی و سپس بذر دهی کاهش یافت، در حالی که تاثیر عصاره ریشه در مراحل مختلف رشد و نمو تقریبا یکسان و یکنواخت بود. از طرف دیگر، میزان تجمع پرولین و مقدار پروتئین های محلول در برگ و ریشه گیاهچه های بروموس نیز تحت تاثیر عصاره درمنه افزایش یافت. با توجه به چگونگی تغییر خاصیت آللوپاتی گیاه درمنه در چرخه زندگی خود، مناسب ترین زمان کشت گیاه بروموس در زیر اشکوب درمنه در مهرماه است، که گیاه درمنه در مرحله بذردهی است و کم ترین تاثیر بازدارندگی را دارد.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, درمنه خراسانی, بروموس کپه داغی, بهارکیش, جوانه زنی, مراحل رشد, پرولین, پروتئین های محلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019163,
author = {بهداد, اسیه and ابریشم چی, پروانه and فرزام, محمد},
title = {اثر آللوپاتی عصاره گیاه درمنه خراسانی ( . Podl khorassanica Artemisia ) بر جوانه زنی، رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه بروموس کپه داغی (. Drobov Bromus kopetdaghensis)},
journal = {علوم - شهید چمران اهواز},
year = {2010},
volume = {25},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-6938},
pages = {78--92},
numpages = {14},
keywords = {آللوپاتی، درمنه خراسانی، بروموس کپه داغی، بهارکیش، جوانه زنی، مراحل رشد، پرولین، پروتئین های محلول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آللوپاتی عصاره گیاه درمنه خراسانی ( . Podl khorassanica Artemisia ) بر جوانه زنی، رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه بروموس کپه داغی (. Drobov Bromus kopetdaghensis)
%A بهداد, اسیه
%A ابریشم چی, پروانه
%A فرزام, محمد
%J علوم - شهید چمران اهواز
%@ 1735-6938
%D 2010

[Download]