اندیشه آماری, دوره (7), شماره (1), سال (2002-8) , صفحات (30-33)

عنوان : ( یک ویژگی مفید متغیرهای تصادفی )

نویسندگان: محمد امینی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک ویژگی مفید از متغیرهای تصادفی معرفی شده برخی کاربردها نیز با استفاده از این ویژگی بیان می شود

کلمات کلیدی

متغیرهای تصادفی وابسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019167,
author = {امینی, محمد},
title = {یک ویژگی مفید متغیرهای تصادفی},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2002},
volume = {7},
number = {1},
month = {August},
issn = {1026-8944},
pages = {30--33},
numpages = {3},
keywords = {متغیرهای تصادفی وابسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یک ویژگی مفید متغیرهای تصادفی
%A امینی, محمد
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2002

[Download]