اندیشه آماری, دوره (5), شماره (2), سال (2001-1) , صفحات (24-29)

عنوان : ( برخی ویژگیهای متغیر های تصادفی وابسته )

نویسندگان: محمد امینی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی ویژگیهای متغیرهای تصادفی وابسته بررسی می شود

کلمات کلیدی

متغیر های تصادفی وابسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019168,
author = {امینی, محمد},
title = {برخی ویژگیهای متغیر های تصادفی وابسته},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2001},
volume = {5},
number = {2},
month = {January},
issn = {1026-8944},
pages = {24--29},
numpages = {5},
keywords = {متغیر های تصادفی وابسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برخی ویژگیهای متغیر های تصادفی وابسته
%A امینی, محمد
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2001

[Download]