اندیشه آماری, دوره (8), شماره (1), سال (2003-8) , صفحات (36-39)

عنوان : ( یک خانواده از توزیعهای دو متغیره وابسته )

نویسندگان: محمد امینی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک خانواده از توزیعهای دو متغیره وابسته معرفی می شود

کلمات کلیدی

توزیعهای دو متغیره وابسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019169,
author = {امینی, محمد},
title = {یک خانواده از توزیعهای دو متغیره وابسته},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2003},
volume = {8},
number = {1},
month = {August},
issn = {1026-8944},
pages = {36--39},
numpages = {3},
keywords = {توزیعهای دو متغیره وابسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یک خانواده از توزیعهای دو متغیره وابسته
%A امینی, محمد
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2003

[Download]