ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 1999-04-01

عنوان : Investigation of Swirl Flow inside the Engines Cylinder by Using Swirl Meter Unit ( ارزیابی میزان چرخش جریان درون محفظه سیلندر یک موتور دیزل بوسیله دستگاه Swwirl Meter )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , صفا برجیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از عوامل مؤثر در کاهش دوده در موتورهای دیزل، خصوصاً موتورهای تزریق مستقیم ، افزایش چرخش می‌باشد. به گونه‌ای که این عامل باعث کاهش زمان مرحلة سوم فرآیند احتراق شده و کل زمان احتراق را پایین می‌آورد ]2[. به جهت بررسی جریان چرخشی، پس از طراحی و ساخت دستگاه چرخش‌سنج ، آزمایش برروی یک کانال هوای بدون پیچش به ازای سرعتهای متفاوت جریان هوا، انجام یافته است. در این تحقیق تأثیر میزان خروج از مرکز کانال هوای ورودی نسبت به محور سیلندر به ازای سرعتهای متفاوت موتور، ارزیابی شده است. نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده برروی این دستگاه با تحقیقات انجام شدة مشابه بطور کیفی تأیید می‌شود]5و6[. این وسیله که برای اولین بار در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور طراحی و ساخته شده است به طور موفقیت‌آمیزی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق در یک موتور تزریق مستقیم حمل و نقل شهری نشان داده است که با تغییر خروج از مرکز دهانة ورودی هوا به سیلندر نسبت به طراحی اولیة موتور می‌تواند 16% میزان عدد چرخش را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, جریان چرخشی, چرخش, دستگاه چرخش سنج, دود سیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:101917,
author = {قاضی خانی, محسن and برجیان, صفا},
title = {Investigation of Swirl Flow inside the Engines Cylinder by Using Swirl Meter Unit},
booktitle = {ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {1999},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جریان چرخشی، چرخش، دستگاه چرخش سنج، دود سیاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Investigation of Swirl Flow inside the Engines Cylinder by Using Swirl Meter Unit
%A قاضی خانی, محسن
%A برجیان, صفا
%J ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 1999

[Download]