چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( بررسی اثر عنصر آلیاژی آلومینیوم در بهبود خواص مکانیکی چدن نشکن )

نویسندگان: حامد ناصرزشکی , علی شایسته زراعتی , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، اثر عنصر آلیاژی آلومینیوم بر روی ریز ساختار و سختی چدن نشکن بررسی شدند. نتایج نشان دادند که افزایش عنصر آلیاژی آلومینیوم، سبب کاهش درصد فریت و کاربید، افزایش درصد پرلیت و کاهش فاصله بین لایه های پرلیتی می شود. همچنین نتایج حاصل از پراش اشعه X ، حاکی از ایجاد ترکیبات بین فلزی همچون FeAl ،Fe3Al ،AlFe3C0.5 وAl6Fe در حضور آلومینیوم می باشد. سختی سنجی ها نشان داد که افزایش درصد آلومینیوم، سبب افزایش شدید میکروسختی فازهای فریت و پرلیت و سختی نمونه های چدنی می گردد که مربوط به افزایش درصد پرلیت و حضور ترکیبات بین فلزی است.

کلمات کلیدی

, ریزساختار, سختی, چدن نشکن, آلومینیوم, فریت, پرلیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019192,
author = {ناصرزشکی, حامد and شایسته زراعتی, علی and کیانی رشید, علیرضا},
title = {بررسی اثر عنصر آلیاژی آلومینیوم در بهبود خواص مکانیکی چدن نشکن},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ریزساختار، سختی، چدن نشکن، آلومینیوم، فریت، پرلیت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر عنصر آلیاژی آلومینیوم در بهبود خواص مکانیکی چدن نشکن
%A ناصرزشکی, حامد
%A شایسته زراعتی, علی
%A کیانی رشید, علیرضا
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]