هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( پرتوسازی فروسو درسیستمهای رادیو شناختمند MIMO مبنی بر بیشینه نسبت نرخ بیت صحیح به توان ارسالی )

نویسندگان: محسن عباسی جنت اباد , حسین ضمیری جعفریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، الگوریتم نوینی برای پرتوسازی فرستنده و گیرنده و تخصیص توان در مسیر فروسوی سیستمهای رادیو شناختمند چند ورودی جند خروجی ارائه خواهد شد. در این الگوریتم، نخست اولویت کاربر اختصاصی نسبت به کاربر غیر اختصاصی در استفاده از طیف، با در نظر گرفتن ضریبی بین نسبت سیگنال به نویز بعلاوه تداخل آنها تضمین میگردد. سپس با توجه به اینکه بالا بودن نسبت نرخ بیت صحیح به توان ارسالی، ملاکی از کارکرد خوب یک سیستم مخابراتی است، در راستای استفاده مفید از پهنای باند، نسبت کل تعداد بیتهای صحیح دریافتی به کل توان ارسالی، در چارچوب محدودیت توان ارسالی ایستگاه پایه بیشینه میگردد. بهینه سازی پرتوسازی بر اساس تجزیه ماتریس کانالها مبتنی بر مقادیر ویژه انجام میگیرد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده کارکرد خوب الگوریتم پیشنهادی است.

کلمات کلیدی

, شبکه رادیو شناختمند, پرتوسازی و تخصیص توان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019213,
author = {عباسی جنت اباد, محسن and ضمیری جعفریان, حسین},
title = {پرتوسازی فروسو درسیستمهای رادیو شناختمند MIMO مبنی بر بیشینه نسبت نرخ بیت صحیح به توان ارسالی},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شبکه رادیو شناختمند، پرتوسازی و تخصیص توان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پرتوسازی فروسو درسیستمهای رادیو شناختمند MIMO مبنی بر بیشینه نسبت نرخ بیت صحیح به توان ارسالی
%A عباسی جنت اباد, محسن
%A ضمیری جعفریان, حسین
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]