زمین شناسی اقتصادی, دوره (3), شماره (2), سال (2012-2) , صفحات (127-145)

عنوان : ( ژئوشیمی ایزوتوپ های Rb-Sr & Sm-Nd، سن سنجی زیرکون U-Pb و پتروژنز باتولیت گرانودیوریتی نجم آباد، گناباد )

نویسندگان: محراب مرادی نقندر , محمدحسن کریم پور , G.L. Farmer , C.R. Stern ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شمال شرق ایران و جنوب شهر گناباد قرار گرفته است. این منطقه در شمال پهنه برشی دشت بیاض و نواحی جنوبی گسل درونه واقع شده است. حرکات این دو گسل بلوکی را بوجود آورده است که به دلیل موقعیت تکتونیکی و وجود ماگماتیسم مناسب، کانی سازیهای متنوعی را تشکیل داده است. با تولیت گرانودیوریتی- گرانیتی با روند شرقی – غربی دارای رخنمونی در حدود 8×2 کیلومتر است. کانی سازی منطقه در ارتباط با توده های گرانیتی و مونزونیتی می باشد. آلتراسیون در این توده ها شامل پروپلیتیک، سرسیتی، آرژیلیک و سیلیسی می باشد. باتولیت گرانیت- گرانودیوریت نجم آباد به لحاظ شاخص آلومینیوم، از نوع متاآلومینوس است. نمودار عنکبوتی نرمالیزه شده نسبت به بخش تحتانی پوسته قاره ایغنی شدگی عناصر لیتوفیل با شعاع یونی بزرگ (LILE) مانند Rb، Cs، Kو عناصر خاکی کمیاب سبک (LREE) (La و Ce) و کاهیدگی عناصر Ba, Nb, Ta, Sr, Ti بخوبی دیده می شود. بر پایه پذیرفتاری مغناطیسی پایین (5 to 11× 10-5 SI units)، از سری ایلمنیت محسوب می شود. آلتراسیون در ارتباط با باتولیت شناسایی شد. سن باتولیت براساس روش U-Pb در کانی زیرکن 161.85میلیون سال (ژوراسیک میانی کالووین) تعیین شد. براساس مقادیر ایزوتوپ اولیهNd = -6.51ε، نسبت ایزوتوپ 87Sr/86Sr اولیه 0.709131 و نسبت ایزوتوپ 143Nd/144Nd اولیه به میزان0.512095، ماگمای گرانیت – گرانودیوریت نجم آباد از پوسته قاره ای منشأ گرفته است.در محدوده زمانی ژوراسیک میانی (قبل از کالووین) به دلیل تصادم و در نتیجه کوه زایی سنگ های تریاس فوقانی- کرتاسه تحتانی در مناطق نجم آباد، شاه کوه و سرخ کوه تحت تاثیر دگرگونی ناحیه-ای واقع شده اند (ژوراسیک میانی). در ضمن تصادم از ذوب پوسته قاره ای در ژوراسیک میانی (162-164 میلیون سال قبل) ماگمای باتولیت های نجم آباد، شاه کوه و سرخ کوه تشکیل و نفوذ نموده اند.

کلمات کلیدی

, نجم آباد, گرانیت, سن سنجی زیرکون, تصادم قاره, منشأ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019220,
author = {مرادی نقندر, محراب and کریم پور, محمدحسن and G.L. Farmer and C.R. Stern},
title = {ژئوشیمی ایزوتوپ های Rb-Sr & Sm-Nd، سن سنجی زیرکون U-Pb و پتروژنز باتولیت گرانودیوریتی نجم آباد، گناباد},
journal = {زمین شناسی اقتصادی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-7306},
pages = {127--145},
numpages = {18},
keywords = {نجم آباد، گرانیت، سن سنجی زیرکون، تصادم قاره، منشأ ماگما.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ژئوشیمی ایزوتوپ های Rb-Sr & Sm-Nd، سن سنجی زیرکون U-Pb و پتروژنز باتولیت گرانودیوریتی نجم آباد، گناباد
%A مرادی نقندر, محراب
%A کریم پور, محمدحسن
%A G.L. Farmer
%A C.R. Stern
%J زمین شناسی اقتصادی
%@ 2008-7306
%D 2012

[Download]