زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (3), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (41-60)

عنوان : ( سن سنجی زیرکون به روش اورانیوم- سرب در منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهرآباد: شاهدی بر دوره متالوژنیک ائوسن میانی ذخایر پورفیری در شرق ایران )

نویسندگان: آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرق ایران بواسطه رژیم تکتونیکی زون فرورانش در گذشته که منجر به فعالیتهای ماگماتیسمی آلکالن تا کالک آلکالن گسترده در زمان ترشیاری شده است، پتانسیل خوبی برای تشکیل کانسارهای مس پورفیری دارد. ماهرآباد اولین منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری بوده که در شرق ایران کشف شده است. این کانسار وابسته به یکسری استوک های پورفیری مونزونیتی تا دیوریتی است که درون سنگهای آتشفشانی جایگزین شده اند. پورفیریهای مونزونیتی نقش اساسی را در کانی سازی داشته اند. زونهای آلتراسیونی گسترده ای شامل پتاسیک، سرسیتیک-پتاسیک، کوارتز- سرسیت- کربنات- پیریت، کوارتز- کربنات- پیریت، سیلیسی- پروپلیتیک، پروپلیتیک، کربناته و سیلیسی وجود دارد. کانی سازی به حالتهای افشان، استوک ورک و برش هیدروترمالی اتفاق افتاده است. براساس اکتشاف اولیه، مس بین 179 تا 6830 گرم در تن (میانگین 3200 گرم در تن) و طلا بیش از 1000 میلی گرم در تن (میانگین 570 میلی گرم در تن) وجود دارد. این منطقه اکتشافی یک ذخیره مس پورفیری غنی از طلاست. سن سنجی لیزر- ابلیشن اورانیوم- سرب روی دو نمونه از توده های نفوذی مرتبط با کانی سازی نشان می دهد که پورفیریهای مونزونیتی در 8/0 ± 39 تا 8/0 ± 2/38 میلیون سال پیش در یک فاصله زمانی کمتر از یک میلیون سال در ائوسن میانی متبلور شده اند. این اولین سن دقیق را برای دوره کانی سازیهای نوع پورفیری مشخص می کند. همچنین نسبت ایزوتوپ اولیه (87Sr/86Sr)i و i(143Nd/144Nd) اولیه با توجه به سن 39 میلیون سال محاسبه شد. نسبت ایزوتوپ اولیه (87Sr/86Sr)i در توده های مونزونیتی بین7047/0 تا 7048/0 بوده است. نسبت (143Nd/144Nd)i اولیه نیز بین 512694/0 تا 512713/0 می باشد. میزان ایزوتوپ اولیه εNd بین 45/1 تا 81/1 است. براساس داده های ایزوتوپی ماگمای اولیه منشاء آن خارج از پوسته قاره ای بوده است. این مطالعه می تواند برای بررسی جایگاه تکتونو- ماگماتیکی و تکامل شرق ایران مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, بلوک لوت, ائوسن میانی, زیرکون, زمان سنجی زمین شناسی, لیزر ابلیشن ICP-MS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019222,
author = {ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {سن سنجی زیرکون به روش اورانیوم- سرب در منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهرآباد: شاهدی بر دوره متالوژنیک ائوسن میانی ذخایر پورفیری در شرق ایران},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2011},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7306},
pages = {41--60},
numpages = {19},
keywords = {بلوک لوت، ائوسن میانی، زیرکون، زمان سنجی زمین شناسی، لیزر ابلیشن ICP-MS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سن سنجی زیرکون به روش اورانیوم- سرب در منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهرآباد: شاهدی بر دوره متالوژنیک ائوسن میانی ذخایر پورفیری در شرق ایران
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2011

[Download]