بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (266-276)

عنوان : ( اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک )

نویسندگان: رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا فلاحی , رضا دیهیم فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعة تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و باکتری های محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی بذور گندم (Tritium aestivum L.) حاصله از پایه های مادری تیمار شده با سطوح مختلف نیتروژن، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی انجام شد. تیمار‌های آزمایش شامل بذرهای جمع‌آوری شده از مزرعه‌ای که در سال قبل مقادیر 0، 120، 240 و 360 کیلوگرم کود اوره دریافت کرده بودند، انواع کود بیولوژیک (نیتراژین، بیوفسفر، عدم تلقیح) و سطوح مختلف تنش خشکی (0، 4-، 8- و 12- بار) بودند. نتایج نشان داد که اثرات ساده انواع کودهای بیولوژیک و سطوح تنش خشکی بر تمامی خصوصیات جوانه زنی، به استثنای میانگین زمان جوانه زنی، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه، معنی دار بودند، در حالیکه بذر‌های تیمار شده با سطوح مختلف کود نیتروژن تنها بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص جوانه زنی دارای اثر معنی دار بود. نتایج اثرات متقابل حاکی از آن بود که بذور حاصل از مصرف 240 کیلوگرم کود اوره در هکتار در پتانسیل خشکی 0 و 4- بار بیشترین جوانه زنی را داشتند. کود بیولوژیک نیتراژین مقاومت به تنش خشکی را در مقایسه با شاهد افزایش داد، به طوری که در سطح تنش 4- بار کاهش جوانه زنی برای بذور تیمار شده با کود بیوفسفر و عدم تلقیح کود، نسبت به گیاهان تحت تیمار با کود نیتراژین به ترتیب برابر با 40 و 79 درصد بود. اثرات سه گانه کود نیتروژن، کود بیولوژیک و سطوح تنش خشکی بر صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

, بیوفسفر, درصد جوانه زنی, نیتراژین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019226,
author = {یزدانی بیوکی, رستم and رضوانی مقدم, پرویز and کوچکی, علیرضا and امیری, محمد بهزاد and فلاحی, حمیدرضا and دیهیم فرد, رضا},
title = {اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7713},
pages = {266--276},
numpages = {10},
keywords = {بیوفسفر، درصد جوانه زنی، نیتراژین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک
%A یزدانی بیوکی, رستم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A کوچکی, علیرضا
%A امیری, محمد بهزاد
%A فلاحی, حمیدرضا
%A دیهیم فرد, رضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]