بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (383-397)

عنوان : ( بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف‏هرز دو گیاه لوبیا و ریحان رویشی در شرایط کشت مخلوط )

نویسندگان: یاسر علی زاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ارزیابی تأثیر آن بر کنترل علف های‏هرز، آزمایشی در سال زراعی 87- 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و 10 تیمار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: (1- کشت خالص لوبیا، 2- کشت خالص ریحان، 3- کشت مخلوط نواری چهار ردیف ریحان دو ردیف لوبیا ، 4- کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا دو ردیف ریحان و 5 - کشت ردیفی) با کنترل علف‏های‏هرز و همین تیمارها بدون کنترل علف‏هرز. در گیاه ریحان وزن خشک و درصد ساقه در ماده خشک کشت خالص با کنترل علف‏هرز از تمامی تیمارها بیشتر بود. درصد برگ در ماده خشک کشت مخلوط نواری چهار لوبیا دو ریحان از سایر تیمارها بالاتر بود. اختلاف ارتفاع در چین اول تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفته بود ولی در چین دوم کشت ردیفی با کنترل علف‏هرز بالاترین ارتفاع را داشت و بالاترین شاخص سطح برگ را کشت مخلوط چهار ریحان دو لوبیا به خود اختصاص داد. اختلاف معنی داری در درصد اسانس بین تیمارها مشاهده نشد، ولی به طور کلی تیمارهای بدون کنترل علف‏هرز دارای درصد اسانس بیشتری بودند. عملکرد اسانس نیز در کشت خالص و کشت مخلوط چهار ریحان دو لوبیا در شرایط کنترل علف‏هرز بیشتر از همه تیمارها بود. در گیاه لوبیا نیز تعداد دانه و غلاف در بوته، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک و ارتفاع بوته بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری داشت ولی تعداد دانه در غلاف، شاخص برداشت، تعداد شاخه در بوته و وزن صد دانه تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. بالاترین شاخص سطح برگ لوبیا را در بین تیمارها کشت مخلوط ردیفی (53/4) داشت. کمترین وزن خشک علف‏هرز در کشت مخلوط ردیفی و بیشترین وزن خشک علف‏هرز در کشت‏های خالص مشاهده شد. ارزیابی نسبت برابری زمین نشان داد که تقریباً تمامی تیمارهای کشت مخلوط ریحان و لوبیا بر کشت خالص آنها برتری دارد و کشت مخلوط ردیفی بیشترین نسبت برابری زمین (43/1) را به خود اختصاص داد.

کلمات کلیدی

, اسانس, رقابت, علف‏هرز, گیاه دارویی, نسبت برابری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019228,
author = {علی زاده, یاسر and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف‏هرز دو گیاه لوبیا و ریحان رویشی در شرایط کشت مخلوط},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7713},
pages = {383--397},
numpages = {14},
keywords = {اسانس، رقابت، علف‏هرز، گیاه دارویی، نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف‏هرز دو گیاه لوبیا و ریحان رویشی در شرایط کشت مخلوط
%A علی زاده, یاسر
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]