بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (407-416)

عنوان : ( بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماری زای قارچی )

نویسندگان: فرنوش فلاح پور , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ماهرخ فلاحتی رستگار , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علف های هرز از مهمترین عوامل کاهش عملکرد محصولات زراعی می باشند، از این میان علف هرز سس (Cuscuta campestris L.) گیاهی انگلی است یکساله با گسترش جهانی که سبب کاهش عملکرد بسیاری از محصولات زراعی و باغی می شود. جهت یافتن عامل کنترل بیولوژیک مناسب به منظور کنترل سس، پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در سال 88-1387 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام پذیرفت. جمع آوری نمونه های سس آلوده به عوامل بیماری زا در منطقه چناران و از مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) صورت گرفت. پس از گردآوری، کشت و خالص سازی قارچ های موجود در رشته های سس جنس های Fusarium sp. ، Alternaria sp. و Colletotrichum sp. شناسایی شدند. مایه زنی ایزوله ها با غلظت 108 اسپور در میلی لیتر آب مقطر در مراحل مختلف رشدی علف هرز سس (جوانه زنی، پیش از اتصال به میزبان، پس از اتصال به میزبان و تشکیل هوستوریوم) در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی صورت گرفت. از میان قارچ های بدست آمده گونه F. oxysporum توانست کنترل مؤثری بر جوانه زنی بذور سس داشته باشد. با توسعه مراحل رشدی سس و استقرار آن روی میزبان از بیماری زایی قارچ مورد نظر کاسته شد. جهت بررسی تکمیلی، بیماری زایی این جدایه روی سایر گیاهان زراعی از جمله گندم (Triticum aestivum L.)، جو (Hordeum vulgare L.)، یونجه (Medigago sativa L.)، چغندرقند و ریحان (Ocimum basilicum L.) مورد بررسی قرار گرفت و هیچگونه علایم بیماری در آنها مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی

, آلترناریا, فوزاریوم, گیاهان انگل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019229,
author = {فلاح پور, فرنوش and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and فلاحتی رستگار, ماهرخ and قربانی, رضا},
title = {بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماری زای قارچی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7713},
pages = {407--416},
numpages = {9},
keywords = {آلترناریا، فوزاریوم،گیاهان انگل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماری زای قارچی
%A فلاح پور, فرنوش
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A قربانی, رضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]