مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (5), شماره (19), سال (2011-3) , صفحات (139-169)

عنوان : ( تحلیلی بر میزان اهمیت و بکارگیری دستاوردهای علمی حوزه برنامه درسی در نظام های آموزشی شرکت های صنعتی: فرصت ها و تهدیدها )

نویسندگان: مقصود امین خندقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل میزان اهمیت و بکارگیری دستاوردهای علمی حوزه برنامه درسی در نظام های آموزشی شرکت های صنعتی شهرستان مشهد است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن مدیران یا کارشناسان خبره واحد آموزش شرکت های صنعتی بزرگ مشهد است و بررسی به شیوه سرشماری انجام گرفته است. به منظور بررسی نظام مند دستاوردهای علمی و مفهومی حوزه برنامه درسی، از پرسش نامه ابعاد معرفتی برنامه درسی مارک برونر (2001) استفاده گردید. علاوه بر پرسش نامه (ابزار اصلی تحقیق)، از ابزار تکمیلی مصاحبه نیز به منظور بسط و تبیین یافته ها استفاده گردید. یافته ها نشان داد که همه ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسی از اهمیت بالایی در نظام های آموزشی شرکت های صنعتی مورد بررسی برخوردارند. لیکن عمدتاً از حیث میزان بکارگیری این دستاوردها، نظام های آموزشی شرکت صنعتی از وضعیت ضعیف و پایینی برخوردارند. از این رو، میان میزان اهمیت و میزان بکارگیری دستاوردهای علمی حوزه برنامه درسی در نظام های آموزشی شرکت های صنعتی مورد بررسی تفاوت معناداری وجود داشت.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, صنعت, ابعاد برنامه درسی, نظام آموزشی, مدیران آموزش, شرکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019233,
author = {امین خندقی, مقصود},
title = {تحلیلی بر میزان اهمیت و بکارگیری دستاوردهای علمی حوزه برنامه درسی در نظام های آموزشی شرکت های صنعتی: فرصت ها و تهدیدها},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2011},
volume = {5},
number = {19},
month = {March},
issn = {1735-4986},
pages = {139--169},
numpages = {30},
keywords = {برنامه درسی، صنعت، ابعاد برنامه درسی، نظام آموزشی، مدیران آموزش، شرکت صنعتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر میزان اهمیت و بکارگیری دستاوردهای علمی حوزه برنامه درسی در نظام های آموزشی شرکت های صنعتی: فرصت ها و تهدیدها
%A امین خندقی, مقصود
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2011

[Download]