محیط زیست طبیعی, دوره (63), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (1-13)

عنوان : ( بررسی رابطه تنوع و فراوانی جوندگان با پوشش گیاهی و ارتفاع در اندوختگاه زیست سپهر گنو، استان هرمزدگان )

نویسندگان: محمد رضا اشرف زاده , محمد کرمی , جمشید درویش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکثز دانشمندان پذیرفته اند که بارش باران در مناطق بیابانی در پوشش گیاهی و زیست جانوران موثز است

کلمات کلیدی

, جوندگان , پوشش گیاهی, اندوختگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019236,
author = {محمد رضا اشرف زاده and محمد کرمی and درویش, جمشید},
title = {بررسی رابطه تنوع و فراوانی جوندگان با پوشش گیاهی و ارتفاع در اندوختگاه زیست سپهر گنو، استان هرمزدگان},
journal = {محیط زیست طبیعی},
year = {2010},
volume = {63},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7764},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {جوندگان ، پوشش گیاهی، اندوختگاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه تنوع و فراوانی جوندگان با پوشش گیاهی و ارتفاع در اندوختگاه زیست سپهر گنو، استان هرمزدگان
%A محمد رضا اشرف زاده
%A محمد کرمی
%A درویش, جمشید
%J محیط زیست طبیعی
%@ 2008-7764
%D 2010

[Download]