آب و خاک, دوره (24), شماره (5), سال (2010-12) , صفحات (120-133)

عنوان : ( پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP )

نویسندگان: هادی دهقان , سید ابوالقاسم حقایقی , امین علیزاده , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از مدل‌های ریاضی برای مدیریت آبیاری در مزارع تأثیر بسزایی در افزایش محصول و راندمان آبیاری دارد. در این مطالعه نتایج شبیه سازی رطوبت توسط مدل SWAP با مقادیر رطوبت اندازه گیری شده در پروفیل خاک مزرعه مقایسه شد. برای پیش‌بینی رطوبت از داده‌های اندازه‌گیری شده در سه مزرعه گندم دشت نیشابور استفاده شد. نتایج تطابق مناسب مقادیر رطوبت شبیه سازی شده با مقادیر رطوبت اندازه گیری شده را نشان داد. مقدار ضریب R2در مزرعه فاروب رومان 611/0، مزرعه حاجی آباد 648/0 و مزرعه سلیمانی 679/0 به دست آمد. مقدار خطای مطلق مدل بین 5/1 تا 9/2 درصد و مقدار مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) بین 9/1 تا 4 درصد بود. براساس شاخص‌های آماری ارائه شده ، مدل SWAP توانسته است رطوبت را در نیم‌رخ خاک در اعماق و زمان‌های مختلف به خوبی شبیه‌سازی کند. بنابراین از مدل SWAP می توان با دقت نسبتاً مناسبی در دشت نیشابور برای مدیریت آبیاری استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, شبیه‌سازی رطوبت, مدیریت آبیاری, پارامترهای هیدرولیکی خاک, دشت نیشابور, SWAP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019239,
author = {دهقان, هادی and سید ابوالقاسم حقایقی and علیزاده, امین and انصاری, حسین},
title = {پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {24},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {120--133},
numpages = {13},
keywords = {شبیه‌سازی رطوبت، مدیریت آبیاری، پارامترهای هیدرولیکی خاک، دشت نیشابور، SWAP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP
%A دهقان, هادی
%A سید ابوالقاسم حقایقی
%A علیزاده, امین
%A انصاری, حسین
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]