تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (3), سال (2008-12) , صفحات (29-47)

عنوان : ( جلوه هایی از بازتاب ادب در تاریخ بیهقی )

نویسندگان: محمد غضنفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله در پی کند و کاو \\\\\\\"نظریه ی ادب\\\\\\\" به مفهوم امروزین آن و مفاهیم و اصول مرتبط با آن در متن تاریخ بیهقی، اثر گرانسنگ ابوالفضل بیهقی، وقایع نگار و نویسنده ی شهیر ایرانی (وفات 470 هجری قمری) برآمده است.با نگاهی گذرا بر \\\\\\\"نظریه ی ادب\\\\\\\"، که به قلم براون و لوینسون (1987) و بر اساس اندیشه های زبانشناس دیگری به نام گافمن (1967) تدوین شده است و ارایه ی تعریفی اجمالی از مفاهیم کلیدی نظریه ی یاد شده، مانند \\\\\\\"حیثیت\\\\\\\" و \\\\\\\"تهدید حیثیت\\\\\\\" و با عنایت بدانچه یک زبانشناس امریکایی موسوم به بیمن (1986)، با استناد به مشاهدات چند ساله ی خود از ایران، در مورد مفهوم \\\\\\\"تعارف\\\\\\\" و گفتمان مؤدبانه در میان فارسی زبانهای ایرانی نوشته و فرایند تعارف را بر اساس دو راهکار \\\\\\\"خوار-خویشتنی\\\\\\\" و \\\\\\\"بزرگداشت مخاطب\\\\\\\" تبیین کرده است، نگارنده کوشیده است در طی پژوهش خود پرسشهای زیر را پاسخ گوید: - مفاهیم امروزین \\\\\\\"نظریه ی ادب\\\\\\\" تا چه حد در تاریخ بیهقی منعکس شده اند؟ - آیا از \\\\\\\"راهکارهای ادب\\\\\\\" و زبان تعارف آمیز فارسی معاصر می توان رد پایی در اثر بیهقی یافت؟ - فرایند تحول و تطور گفتمان مؤدبانه ی پارسی از سده ی پنجم تا کنون چگونه بوده است؟

کلمات کلیدی

, نظریه ی ادب, اصول ادب, گفتمان و ادب, عناوین و القاب احترام آمیز, تاریخ بیهقی, خوار-خویشتنی, نثر فارسی سده ی پنجم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019267,
author = {غضنفری, محمد},
title = {جلوه هایی از بازتاب ادب در تاریخ بیهقی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2008},
volume = {41},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-1596},
pages = {29--47},
numpages = {18},
keywords = {نظریه ی ادب، اصول ادب، گفتمان و ادب، عناوین و القاب احترام آمیز، تاریخ بیهقی، خوار-خویشتنی، نثر فارسی سده ی پنجم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جلوه هایی از بازتاب ادب در تاریخ بیهقی
%A غضنفری, محمد
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2008

[Download]