علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز, دوره (23), شماره (1), سال (2006-6) , صفحات (76-88)

عنوان : ( چهارچوب تحلیلی نقد ایدئولوژی در ترجمه و نگاهی به ترجمه ی انگلیسی بوف کور هدایت )

نویسندگان: محمد غضنفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه پردازان ترجمه عموما بر این باورند که ترجمه فعالیتی است ذهنی، پیچیده، آگاهانه، و هدفمند. به طور کلی شاید بتوان گفت که در تمام مراحل ترجمه، گزینه های کلامی مترجم -- اعم از سبک بیان، گزینش واژگان، انتخاب تعبیرات گوناگون، به کار گیری ترکیبات مختلف، و مانند اینها -- همه به گونه ای، آگاهانه یا نا آگاهانه، متاثر از جهت گیری های ایدئولوژیک او است. در این مقاله، مبحث ایدئولوژی در ترجمه و تاثیرات آن بر کار مترجم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نخست، پدیده ی ایدئولوژی و مفاهیم گوناگون آن در زمینه های مختلف مورد بحث قرار گرفته و از دیدگاه زبانشناسی تعریف شده است. سپس، چهارچوبی که از سوی حتیم و میسن(Hatim & Mason) (1990، 1991، 1997) برای سنجش و تجزیه و تحلیل ایدئولوژی در متون ترجمه شده پیشنهاد گردیده است اجمالا معرفی شده و مقوله هایی که در حیطه ی آن قرار می گیرند، یعنی: گفتمان (discourse)، گفتمانگونه(genre) و متنtext) )، هر یک جداگانه مورد بحث قرار گرفته؛ نمونه ای از ترجمه هایی که متاثر از هر یک از این مقوله ها است در جای خود ارایه شده؛ و از منظر ایدئولوژی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بخش پایانی مقاله به واکاوی ترجمه ی انگلیسی داستان بوف کور، اثر صادق هدایت، در چهارچوب تحلیلی حتیم و میسن می پردازد و در حقیقت فشرده ای از یک پژوهش مفصل را ارایه می کند.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: ایدئولوژی, ترجمه و ایدئولوژی, گفتمان و ترجمه, دستور نقشی- سازگانی و ترجمه, ترجمه ی ادبی و ایدئولوژی, ترجمه ی بوف کور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019269,
author = {غضنفری, محمد},
title = {چهارچوب تحلیلی نقد ایدئولوژی در ترجمه و نگاهی به ترجمه ی انگلیسی بوف کور هدایت},
journal = {علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز},
year = {2006},
volume = {23},
number = {1},
month = {June},
issn = {1020-8576},
pages = {76--88},
numpages = {12},
keywords = {کلید واژه ها: ایدئولوژی، ترجمه و ایدئولوژی، گفتمان و ترجمه، دستور نقشی- سازگانی و ترجمه، ترجمه ی ادبی و ایدئولوژی، ترجمه ی بوف کور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چهارچوب تحلیلی نقد ایدئولوژی در ترجمه و نگاهی به ترجمه ی انگلیسی بوف کور هدایت
%A غضنفری, محمد
%J علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
%@ 1020-8576
%D 2006

[Download]