مدیریت فردا, دوره (8), شماره (22), سال (2010-5) , صفحات (67-78)

عنوان : ( بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیران )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی , طوبی دلارام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هوش فرهنگی یکی از کاراترین ابزارها برای انجام اثربخش وظایف در محیط های دارای تنوع و ناهمگون نیروی کار می باشد؛ این نوع از هوش توانایی و مهارت ویژه ای است که به فرد این امکان را می دهد تا در موقعیت های چند فرهنگی بتواند به طور اثربخش به انجام وظیفه بپردازد. در این تحقیق به بررسی میزان تأثیر این متغیر بر عملکرد وظیفه ای مدیران پرداخته شده است. جامعه آماری انتخاب شده، مدیران شعب بانک اقتصاد نوین استان تهران می باشند. برای سنجش هوش فرهنگی از پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی که توسط مرکز سنجش هوش فرهنگی در آمریکا منتشر گردیده استفاده شد و برای سنجش عملکرد وظیفه ای از پرسشنامه کمپل استفاده گردید که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به ترتیب در بین 30 و 225 نفر توزیع شد.. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که بین هوش فرهنگی و عملکرد وظیفه ای مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در بررسی روابط بین ابعاد چهارگانه هوش فرهنگی، نتایج حاکی از رابطه معنی دار بین بعد استراتژی هوش فرهنگی با بعد رفتار و انگیزش هوش فرهنگی است. همچنین مشخص شد تأثیرگذاری هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای برخاسته از ابعاد دانش و رفتار هوش فرهنگی است

کلمات کلیدی

, هوش فرهنگی, استرا ت ژی هوش فرهنگی, دانش هوش فرهنگی, انگیزش هوش فرهنگی, رفتار هوش فرهنگی, عملکرد وظیفه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019273,
author = {رحیم نیا , فریبرز and مرتضوی, سعید and دلارام, طوبی},
title = {بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیران},
journal = {مدیریت فردا},
year = {2010},
volume = {8},
number = {22},
month = {May},
issn = {2228-6048},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {هوش فرهنگی، استرا ت ژی هوش فرهنگی، دانش هوش فرهنگی، انگیزش هوش فرهنگی، رفتار هوش فرهنگی، عملکرد وظیفه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیران
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مرتضوی, سعید
%A دلارام, طوبی
%J مدیریت فردا
%@ 2228-6048
%D 2010

[Download]