جداسازی و پدیده های انتقال, دوره (21), شماره (1), سال (2011-1) , صفحات (43-58)

عنوان : ( مقایسه عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته در اثر استفاده از نانوسیال های اکسیدفلزی )

نویسندگان: مصطفی کاهانی , سیدحسین نوعی باغبان , سعید زینالی هریس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانو سیال ها سوسپانسیون پایداری از ذرات جامد در مقیاس نانو در یک سیال پایه می باشند که پتانسیل زیادی در افزایش انتقال حرارت از خود نشان می دهند. آنها می توانند در بسیاری از تجهیزات حرارتی از جمله سیستم ترموسیفون ها، به عنوان محیط انتقال حرارت مورد استفاده قرار بگیرند. یک ترموسیفون دوفازی بسته دستگاهی برای انتقال حرارت می باشد که شامل یک لوله دوسر بسته تحت خلا است که درون آن با مقدار معینی از یک سیال عامل پر شده است. در این پژوهش پس از تهیه نانوسیال های-اکسیدآلومینیوم/آب- و -اکسیدمس/آب- در غلظت های مختلف حجمی از 1 تا 3 درصد، نقش استفاده از آنها به عنوان محیط انتقال حرارت در داخل سیستم ترموسیفون دو فازی بسته بررسی شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که درصورت استفاده از نانوسیال به جای آب در سیستم ترموسیفون دوفازی بسته، راندمان سیستم به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. به طوری که در نسبت پرشدن 45% استفاده از نانوسیال های اکسید آلومینیوم/ آب و اکسید مس/ آب به جای آب به ترتیب منجر به افزایش 7/14 و 4/13 درصدی در راندمان سیستم مورد استفاده گردید.همچنین در مورد هر دو نانوسیال ماکزیمم راندمان در نسبت پرشدن 35% و در غلظت حجمی 3% حاصل می گردد.

کلمات کلیدی

, نانوذرات اکسیدفلزی, نانوسیال, ترموسیفون دوفازی بسته, نسبت پرشدن, بهبود انتقال حرارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019295,
author = {کاهانی, مصطفی and نوعی باغبان, سیدحسین and زینالی هریس, سعید},
title = {مقایسه عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته در اثر استفاده از نانوسیال های اکسیدفلزی},
journal = {جداسازی و پدیده های انتقال},
year = {2011},
volume = {21},
number = {1},
month = {January},
issn = {2228-5490},
pages = {43--58},
numpages = {15},
keywords = {نانوذرات اکسیدفلزی، نانوسیال، ترموسیفون دوفازی بسته، نسبت پرشدن، بهبود انتقال حرارت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته در اثر استفاده از نانوسیال های اکسیدفلزی
%A کاهانی, مصطفی
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A زینالی هریس, سعید
%J جداسازی و پدیده های انتقال
%@ 2228-5490
%D 2011

[Download]