Iranian Journal of Medical Physics, دوره (7), شماره (3), سال (2010-10) , صفحات (1-8)

عنوان : ( آشکارسازی عروق شبکیه چشم با استفاده از تبدیل رادون محلی )

نویسندگان: رضا پوررضاشهری , حمیدرضا پوررضا , توکا بنایی , رامین دانشور کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه : در این مقاله به شرح روشی برای آشکارسازی خودکار عروق شبکیه چشم پرداخته شد ه اس ت. ابزارهای مهم بکار رفته در این روش، تقسی مبندی تصویر و تبدیل رادون محلی اس ت. از آنجاییکه تبدیل رادون به علت داشتن ماهیت انتگرالی، نسبت به نویزهای موجود در تصویر حساس نیست، روش پیشنهادی نسبت به اکثر روش های موجود از مقاومت بیشتری نسبت به نویز برخوردار اس ت. این در حالی است که نتایج آزمای شها نشان می دهند که این روش دقت بالاتری را در آشکا رسازی عروق نسبت به دیگر رو شها ارایه م یکند . مواد و رو شها : در روند آشکارسازی عروق ابتدا تصویر شبکیه چشم به پنجر ههایی با ابعاد از پیش تعیین شده که دارای همپوشانی در هر دو راستای افقی و عمودی هستند تقسیم شده و سپس تبدیل رادون به هر یک از پنجر هها اعمال می شو د. ماکسیمم ایجاد شده در فضای رادون هر پنجره، متناظر با قطع هرگ موجود در آن پنجره اس ت. برای تأیید صحت قطعه رگ تشخیص داده شده، مقدار ماکسیمم فضای رادون با یک مقدار آستا نه مقایسه می شو د. قطعه رگی که اعتبار آن تأیید شده است تحت پردازشی قرار م یگیرد تا با رگ واقعی موجود در تصویر ورودی مطابقت پیدا کن د. در نهایت، قطع هرگ های آشکار شده از پنجره ها با یکدیگر ترکیب شده و نتیجه نهایی را ایجاد م ینمایند . برگرفته شده اس ت. نکته حائز DRIVE نتای ج: تصاویری که برای ار زیابی روش پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفته است از بانک تصویر این است که عروق موجود در تصاویر این بانک توسط فرد متخصص مشخص شد هان د. روش پیشنهادی DRIVE اهمیت راجع به تصاویر اعمال شد ه و نتایج بدست آمده از اعمال الگوریتم با نتایج دستی موجود مقایسه شدن د. حاصل این DRIVE به ۴۰ تصویر از بانک با اعمال الگوریتم به تصاویر به ازای مقادیر مختلف پارامترهای .F PR و TPR مقایسه برای هر تصویر دو کمیت است که عبارتند از مورد استفاده قرار ROC مجموع های از نتایج بدست م یآید که جهت ترسیم منحنی FPR و TPR آن و میانگی نگیری از مقادیر مبنای مقاسیه دقت روش های مختلف قرار گرفته است . ROC م یگیرن د. در این مقاله، منحنی بدست آمده از اعمال روش پیشنهادی با منحنی بدست آمده از دیگر رو شهای موجود ROC بحث و نتیج هگیری : مقایسه منحن ی نشان دهنده دقت نسبتاً بیشتر این ال گوریتم در آشکارسازی عروق شبکیه چشم است و در نتایج حاصل از این روش، ترکیبی از عروق باریک و ضخیم شبکیه رؤیت م یشو د. از نکات مثبت این الگوریتم دقت بالا در کنار عدم حساسیت نسبت به نویز موجود در تصاویر است که باعث (۱ - ۸ :۸ برتری نسبی آن به الگوریت مهای همتایش م یشو د. (م جله فیزیک پزشکی ایران، دوره ۷، شماره ۳، پیاپی ( ۲۸ )، پاییز

کلمات کلیدی

, آشکارسازی عروق, شبکیه, تبدیل رادون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019306,
author = {پوررضاشهری, رضا and پوررضا, حمیدرضا and توکا بنایی and رامین دانشور کاخکی},
title = {آشکارسازی عروق شبکیه چشم با استفاده از تبدیل رادون محلی},
journal = {Iranian Journal of Medical Physics},
year = {2010},
volume = {7},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-160X},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {آشکارسازی عروق، شبکیه، تبدیل رادون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آشکارسازی عروق شبکیه چشم با استفاده از تبدیل رادون محلی
%A پوررضاشهری, رضا
%A پوررضا, حمیدرضا
%A توکا بنایی
%A رامین دانشور کاخکی
%J Iranian Journal of Medical Physics
%@ 1735-160X
%D 2010

[Download]