پژوهش در نظام های آموزشی, دوره (5), شماره (13), سال (2011-8) , صفحات (141-152)

عنوان : ( بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , معصومه محمدحسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند استفاده از آموزش الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است. بدون شک، موفقیت در امر آموزش الکترونیکی مستلزم استقبال مخاطبان از این نوع آموزش می باشد. یکی از روش های پیش بینی استقبال افراد از موضوعی خاص و به تبع آن پیش بینی رفتار ایشان، اطلاع از نگرش آنان نسبت به آن موضوع می باشد، هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش الکترونیکی و بررسی میزان همبستگی میان مولفه های مختلف این نگرش است. جامعه آماری این مطالعه توصیفی، شامل تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود که در نیمسال اول سال تحصیلی 1388-1387 حداقل یک واحد یادگیری الکترونیکی را گذرانده بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه برگرفته از پژوهش سیدنقوی (1386) بود که چهار مولفه اساسی درباره نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی را مورد سنجش قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات نگرش دانشجویان نسبت به محیط های آموزش الکترونیکی در چهار مولفه 1) محیط آموزش چندرسانه ای، 2) محیط یادگیری مبتنی بر هدایت آموزش دهندگان، 3) محیط یادگیری مستقل و 4) محیط یادگیری موثر به ترتیب 5/74، 74، 71 و 70 از 100 بود که نسبتا مطلوب است. همچنین رابطه مستقیمی میان این مولفه ها (به جز بین مولفه 1 و 4) مشاهده گردید. نتایج حاکی از آن بود که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد پس از شرکت در دوره های آموزش الکترونیکی درک و نگرش مناسبی نسبت به آن پیدا کرده اند.

کلمات کلیدی

, یادگیری الکترونیکی, نگرش, محیط یادگیری, دانشجویان, دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019317,
author = {امین خندقی, مقصود and محمدحسین زاده, معصومه},
title = {بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی},
journal = {پژوهش در نظام های آموزشی},
year = {2011},
volume = {5},
number = {13},
month = {August},
issn = {****-0098},
pages = {141--152},
numpages = {11},
keywords = {یادگیری الکترونیکی، نگرش، محیط یادگیری، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی
%A امین خندقی, مقصود
%A محمدحسین زاده, معصومه
%J پژوهش در نظام های آموزشی
%@ ****-0098
%D 2011

[Download]