پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2010-3) , صفحات (57-62)

عنوان : ( بررسی تصفیه آب حاصل از شستشوی گاز در لاور و پمپ های گاز CO2 کارخانجات قند با استفاده از شیر آهک )

نویسندگان: روح الله بهزاد , خلیل بهزاد , مصطفی مظاهری طهرانی , مصطفی شهیدی نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین قسمت های ایجاد فاضلاب و آلودگی کارخانجات قند، آب شستشوی گاز Co2 در کوره های آهک مازوت سوز و پمپ های مرتبط با آن می باشد. مقدار مصرف آب در این بخش در حدود 30 تا 35 درصد وزن چغندر است که از نظر مقدار، قابل توجه است. مخلوط شدن دوده با آب ایجاد کلوئید در فاز مایع می کند که به سادگی قابل جداسازی نمی باشد. این آب به دلیل سیاه بودن در قسمت های بعدی قابل استفاده نیست. در این پژوهش به منظور تصفیه این فاضلاب از شیر آهک استفاده شد. نمونه فاضلاب از در دو کارخانه قند تربت حیدریه و جوین تهیه شد. شیر آهک به صورت مستقیم به این فاضلاب اضافه شد و رابطه بین pH با مقدار شیرآهک، سرعت ته نشینی دوده، حجم لجن و درصد انعقاد مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی بالایی بین میزان شیرآهک و پارامترهای تعیین شده وجود داشته و می توان بر اساس معادلات به دست آمده سرعت ته نشینی دوده، حجم لجن و درصد انعقاد را برآورد نمود. همچنین مشخص شد که در 65/11= pH می توان دوده را کاملا از آب خارج و آب شفاف و زلالی به دست آورد.

کلمات کلیدی

, تصفیه فاضلاب, کارخانه قند, کوره های آهک مازوت سوز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019324,
author = {روح الله بهزاد and بهزاد, خلیل and مظاهری طهرانی, مصطفی and شهیدی نوقابی, مصطفی},
title = {بررسی تصفیه آب حاصل از شستشوی گاز در لاور و پمپ های گاز CO2 کارخانجات قند با استفاده از شیر آهک},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2010},
volume = {5},
number = {1},
month = {March},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {57--62},
numpages = {5},
keywords = {تصفیه فاضلاب، کارخانه قند، کوره های آهک مازوت سوز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تصفیه آب حاصل از شستشوی گاز در لاور و پمپ های گاز CO2 کارخانجات قند با استفاده از شیر آهک
%A روح الله بهزاد
%A بهزاد, خلیل
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2010

[Download]