دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, دوره (14), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (295-304)

عنوان : ( اثرات ژنوتوکسیک امواج تلفنهای همراه در القای آسیبهای کروموزومی جنین موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C )

نویسندگان: جواد بهارآرا , فرهنگ حداد , محمد علی شریعت زاده , مریم امیر احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: استفاده ازدستگا ههای مولد مایکروویو، ب هخصوص تلف نهای همراه، توجه بسیاری از پژوهشگران را به اثرات احتمالی این امواج بر سلامت انسان جلب کرده است. در مطالعه حاضر اثر امواج ساطع شده از تلف نهای همراه در ایجاد آسی بهای ژنتیکی در جنی نهای موش کوچک آزمایشگاهی و مو شهای ماده باردار بررسی شده است. استفاده گردید. مو شهای حامله از روز 14 بارداری ب همدت Balb/C رو شها: دراین پژوهش تجربی آزمایشگاهی، از موش نژاد 18 روزه، از / 9) تحت تأثیر امواج ساطع شده از تلف نهای همراه قرارگرفتند. جنی نهای 5 - 4 روز هر روز 6 ساعت (از ساعت 15 نظر ریخ تشناسی، وزن و طول فرق سری - نشیمنگاهی بررسی شدند. برای بررسی آسی بهای ژنتیکی احتمالی از قلب آ نها خو نگیری و اسمیر تهیه شد. بافت طحال برای مطالعات باف تشناسی آماده شد. از خون محیطی و مغز استخوان مو شهای ماده و t باردار، اسمیر تهیه و به روش مای-گرانوالد و گیمسا رن گآمیزی شد. داد ههای کمی حاصل توسط آزمو ن های آماری تجزیه و تحلیل گردید. ANOVA ولی طول فرق سری- نشیمنگاهی آ نها تغییری نداشت. در طحال ، (P=0/ یافت هها: وزن جنی نهای تجربی کاهش نشان داد ( 04 مشاهده شد در حال یکه تعداد لنفوسی تها تفاوتی نشان نداد. (P<0/ و گلبو لهای قرمز ( 05 (P=0/ افزایش مگاکاریوسی تها ( 002 تعداد میکرونوکلئو سها نیز در اریتروسی تهای خون محیطی جنی نهای تجربی و مو شهای ماده باردار تغییری نشان نداد . درحال یکه تعداد میکرونوکلئو سها در اریتروسی تهای پل یکروماتیک مغز استخوان مو ش های ماده حامله افزایش نشان داد .(P< 0/001) نتیج هگیری: امواج ساط عشده از تلفن همراه دارای اثرات ژنوتوکسیک بوده و باعث افزایش تعداد میکرونوکلئو س ها در اریتروسی تهای پل یکروماتیک مغز استخوان مو شهای ماده باردار م یشود.

کلمات کلیدی

, تلفن همراه, میکرونوکلئوس, خون محیطی, مغز استخوان, موش کوچک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019333,
author = {جواد بهارآرا and حداد, فرهنگ and محمد علی شریعت زاده and مریم امیر احمدی},
title = {اثرات ژنوتوکسیک امواج تلفنهای همراه در القای آسیبهای کروموزومی جنین موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه},
year = {2011},
volume = {14},
number = {4},
month = {January},
issn = {2251-9068},
pages = {295--304},
numpages = {9},
keywords = {تلفن همراه، میکرونوکلئوس، خون محیطی، مغز استخوان، موش کوچک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات ژنوتوکسیک امواج تلفنهای همراه در القای آسیبهای کروموزومی جنین موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/C
%A جواد بهارآرا
%A حداد, فرهنگ
%A محمد علی شریعت زاده
%A مریم امیر احمدی
%J دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
%@ 2251-9068
%D 2011

[Download]