مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (21-38)

عنوان : ( رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی )

نویسندگان: مینا باقری نژاد , جواد صالحی فدردی , دکتر سیدمحمود طباطبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشخوارفکری به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه افسردگی شناخته شده است . از این رو، هدف این پژوهش معرفی نشخوار فکری در چارچوب نظریه سبک های پاسخ و پیامد های آن برای خلق غمگین و اختلال افسردگی بود . در این راستا، رابطه بین نشخوارفکری، افسردگی و اضطراب در نمونه ای از دانشجویان ایرانی نیز بررسی شد . شرکت کنندگان (تعداد = 11963% زن) به رو ش نمونه گیری تصادفی از میان دانشجویان دانشگاه فردوسی انتخاب شدند و پرسشنامه های افسردگی و اضطراب بِک و مقیاس پاسخ های به عنوان شاخصی از همسانی درونی برای a =0/ نشخواری را کامل کردند . ضریب آلفای کرونباخ 88 مقیاس پاسخ های نشخواری، محاسبه شد . نتایج تحلیل رگ رسیون سلسه مراتبی نشان داد که نشخوار فکری، پس از کنترل اثرات سن، جنس و میزان اضطراب، به طور معنی داری 30 % از تغییر در واریانس افسردگی را پیش بینی کرد . با وجود تفاوت های فرهنگی و اجتماعی، یافته های پیشین در مورد رابطه نشخوارفکری و افسردگی در نمونه ایرانی نی ز تأیید شد . به علاوه، معلوم شد که نشخوارفکری می تواند میزان افسردگی را حتی پس از کنترل میزان اضطراب پیش بینی کنند که این یافته با توجه به نقش نشخوار فکری در اضطراب و علائم مختلط اضطراب افسردگی، حایز اهمیت است . تلویحات درمانی در زمینه نشخوارفکری مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, نشخوار فکری, افسردگی, نظریه سبک های پاسخ, مقیاس پاسخ های نشخواری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019342,
author = {باقری نژاد, مینا and صالحی فدردی, جواد and دکتر سیدمحمود طباطبائی},
title = {رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2010},
volume = {11},
number = {1},
month = {April},
issn = {1608-2842},
pages = {21--38},
numpages = {17},
keywords = {نشخوار فکری، افسردگی، نظریه سبک های پاسخ، مقیاس پاسخ های نشخواری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی
%A باقری نژاد, مینا
%A صالحی فدردی, جواد
%A دکتر سیدمحمود طباطبائی
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2010

[Download]