اندیشه آماری, دوره (17), شماره (1), سال (2010-3) , صفحات (65-75)

عنوان : ( نگاهی به الگوهای آماری تعمیم یافته )

نویسندگان: سید محمد تقی کامل میرمصطفائی , جعفر احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخیرا موضوع توزیع های کلاسیک آماری تعمیم یافته نظیر بتا نرمال، بتا نمایی، وایبل نمای شده و غیره مورذ توجه چژوهشگران زیادی قرار گرفته است. نشان داده شده است که برخی مواقع الکوهای تعمیم یافته از توزیع های پایه، انعطاف پذیر تر بوده و در مسائل آزمون نیکویی برازش بهتر عمل می کنند. در این مقاله ابتدا مروری بر تحقیقات به عمل آمده در این راستا داریم، آنگه توجه خود را به داد های تتیبی معطوف می کنیم. الگوی برخاسته از توزیع آماره های مرتب را مورد مطالعه قرار می دهیم. در ادامه به معرفی الگوی جدیدی از توزیع ها بر اساس مقادیر رکوردها می پردازیم. خواص الگوی جدید را بررسی نموده و نشان می دهیم بعضی از خواص جامعه اولیه توسط الگوی معرفی شده حفظ می گردد.

کلمات کلیدی

, آماره های مرتب, رکوردها, توزیع نمایی, نامساوی هولدر, تقارن , چولگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019348,
author = {کامل میرمصطفائی, سید محمد تقی and احمدی, جعفر},
title = {نگاهی به الگوهای آماری تعمیم یافته},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2010},
volume = {17},
number = {1},
month = {March},
issn = {1026-8944},
pages = {65--75},
numpages = {10},
keywords = {آماره های مرتب، رکوردها، توزیع نمایی، نامساوی هولدر، تقارن ، چولگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی به الگوهای آماری تعمیم یافته
%A کامل میرمصطفائی, سید محمد تقی
%A احمدی, جعفر
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2010

[Download]