علوم اجتماعی, دوره (6), شماره (2), سال (2010-1) , صفحات (61-91)

عنوان : ( تاملی برمرزبندی اجتماعی فضای شهری مشهد: طبقه بندی منزلتی نواحی شهر )

نویسندگان: علی یوسفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اساسی مقاله حاضر ارائه تصویری روشن از مرزبندی اجتماعی فضای شهری (نواحی)و تشخیص سلسله مراتب منزلتی فضاهاست. نتایج تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی بر روی سه خصوصیت پایه منزلتی شامل حیثیت شغلی ، سطح تحصیلات و درآمد بر روی یک نمونه تصادفی از سرپرستان خانوارساکن مشهد به اندازه 17510 نفر که به روش نمونه گیری طبقه ای برگزیده و مورد مصاحبه قرار گرفته اندبه روشنی نشان می دهدکه اولا از میان ترکیب های مختلف خوشه بندی نواحی ، مناسب ترین ترکیب ، خوشه بندی پنج تائی است یعنی دراین حالت ، بیشترین تجانس منزلتی در درون هرخوشه و بیشترین تفاوت منزلتی دربین خوشه ها وجود دارد.ثانیا مقایسه میانگین خصوصیات سه گانه منزلتی دربین خوشه های پنج گانه نواحی شهرمشهد حاکی از این است که فضاهای شهری مشهد سطح برخورداری کاملا متفاوتی از لحاظ خصوصیات پایه منزلتی یعنی مزایای شغلی ، تحصیلی و درآمدی دارند و دربین آنها نظم سلسله مراتبی منزلت وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل تمایزی خوشه های پنج گانه نشان می دهد که تاثیر هریک از سه متغیر منزلتی مذکور درتمایز و تشخیص خوشه های پنج گانه به ترتیب اهمیت عبارتند از : سطح تحصیلات سرپرست(79.9صدم) ، درآمد سرانه خانوار( 56.9 صدم) و حیثیت شغلی سرپرست(52.0صدم).

کلمات کلیدی

, مرز بندی اجتماعی طبقه بندی منزلتی , تحلیل خوشه ای , عدم مشابهت یا فاصله اقلیدسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019349,
author = {یوسفی, علی},
title = {تاملی برمرزبندی اجتماعی فضای شهری مشهد: طبقه بندی منزلتی نواحی شهر},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2010},
volume = {6},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-1383},
pages = {61--91},
numpages = {30},
keywords = {مرز بندی اجتماعی طبقه بندی منزلتی ، تحلیل خوشه ای ، عدم مشابهت یا فاصله اقلیدسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملی برمرزبندی اجتماعی فضای شهری مشهد: طبقه بندی منزلتی نواحی شهر
%A یوسفی, علی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2010

[Download]