هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( پرتوسازی همکارانه و تخصیص توان در شبکه رادیو شناختمند MIMO فروسو )

نویسندگان: محسن عباسی جنت آباد , حسین ضمیری جعفریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، پرتوسازی همکارانه و تخصیص توان در مسیر فروسوی شبکه رادیو شناختمند چند ورودی جند خروجی بررسی و الگوریتم نوینی ارائه میگردد. در این الگوریتم در راستای افزایش کارایی پهنای باند، نخست کیفیت سرویس کاربر اختصاصی تضمین میشود. سپس در صورت رسیدن به کیفیت سرویس مورد نیاز کاربر اختصاصی، نسبت سیگنال به نویز بعلاوه تداخل کاربر غیر اختصاصی در چارچوب کل توان ارسالی مشخص، بیشینه میگردد. چنانچه کیفیت سرویس کاربر اختصاصی تأمین نشود، الگوریتم پیشنهادی، توانی به کاربر غیر اختصاصی نداده و تمام توان را به کاربر اختصاصی میدهد. در این حالت، دو راهکار بهینه سازی و عدم بهینه سازی بردارهای پرتوسازی کاربر اختصاصی وجود دارد که هر دو راهکار بررسی و نتایج آن با یکدیگر مقایسه میگردد. بهینه سازی پرتوسازی بر مبنای بردارهای ویژه ناشی از تجزیه ماتریس کانالها بر اساس مقادیر ویژه، با توجه به اینکه کل توان ارسالی ایستگاه پایه محدود میباشد، انجام میگیرد. تحلیل کارایی الگوریتم پیشنهادی به همراه نتایج شبیه سازی ارائه میگردد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده کارکرد خوب الگوریتم پیشنهادی است.

کلمات کلیدی

, شبکه رادیو شناختمند, پرتوسازی و تخصیص توان, کاربر اختصاصی(PU) و غیر اختصاصی(SU)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019354,
author = {عباسی جنت آباد, محسن and ضمیری جعفریان, حسین},
title = {پرتوسازی همکارانه و تخصیص توان در شبکه رادیو شناختمند MIMO فروسو},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شبکه رادیو شناختمند، پرتوسازی و تخصیص توان، کاربر اختصاصی(PU) و غیر اختصاصی(SU)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پرتوسازی همکارانه و تخصیص توان در شبکه رادیو شناختمند MIMO فروسو
%A عباسی جنت آباد, محسن
%A ضمیری جعفریان, حسین
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]