پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, دوره (1), شماره (2), سال (2005-9) , صفحات (143-160)

عنوان : ( گشتاورهای متغیر همراه رکورد کلاسیک و کران های ناپارامتری میانگین تحت مدل فارلی گامبل مورگنشترن )

نویسندگان: سیدمرتضی امینی , جعفر احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای میانگین متغیر همراه رکوردها کران های نارامتری بدست آمده است.

کلمات کلیدی

, متغیرهمراه , رکورد بالا, نابرابری کوشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019387,
author = {امینی, سیدمرتضی and احمدی, جعفر},
title = {گشتاورهای متغیر همراه رکورد کلاسیک و کران های ناپارامتری میانگین تحت مدل فارلی گامبل مورگنشترن},
journal = {پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran},
year = {2005},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-1294},
pages = {143--160},
numpages = {17},
keywords = {متغیرهمراه ، رکورد بالا، نابرابری کوشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گشتاورهای متغیر همراه رکورد کلاسیک و کران های ناپارامتری میانگین تحت مدل فارلی گامبل مورگنشترن
%A امینی, سیدمرتضی
%A احمدی, جعفر
%J پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran
%@ 1735-1294
%D 2005

[Download]