پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, دوره (2), شماره (1), سال (2006-9) , صفحات (52-39)

عنوان : ( بازه های اطمینان آزاد توزیع برای چندک های چامعه بر اساس آماره های کرانگین در یک طرح چند نمونه ای )

نویسندگان: مصطفی رزمخواه , جعفر احمدی , بهاره خطیب آستانه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای مدل نرخ خطر متناسب بازه اطمینان ناپارمتری مطالعه شده است.

کلمات کلیدی

, بازه ی اطمینان, تابع نرخ خطر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019388,
author = {رزمخواه, مصطفی and احمدی, جعفر and خطیب آستانه, بهاره},
title = {بازه های اطمینان آزاد توزیع برای چندک های چامعه بر اساس آماره های کرانگین در یک طرح چند نمونه ای},
journal = {پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran},
year = {2006},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-1294},
pages = {52--39},
numpages = {-13},
keywords = {بازه ی اطمینان، تابع نرخ خطر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازه های اطمینان آزاد توزیع برای چندک های چامعه بر اساس آماره های کرانگین در یک طرح چند نمونه ای
%A رزمخواه, مصطفی
%A احمدی, جعفر
%A خطیب آستانه, بهاره
%J پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran
%@ 1735-1294
%D 2006

[Download]