اندیشه آماری, دوره (14), شماره (2), سال (2002-9) , صفحات (11-18)

عنوان : ( برآورد پارامترهای توزیع نرمال بر اساس مشاهدات رکوردی )

نویسندگان: جعفر احمدی , مهدی دوست پرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد گر بر اساس رکوردها برای پارامترهای توزیع نرمال بدست آمده است.

کلمات کلیدی

رکوردها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019391,
author = {احمدی, جعفر and دوست پرست, مهدی},
title = {برآورد پارامترهای توزیع نرمال بر اساس مشاهدات رکوردی},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2002},
volume = {14},
number = {2},
month = {September},
issn = {1026-8944},
pages = {11--18},
numpages = {7},
keywords = {رکوردها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد پارامترهای توزیع نرمال بر اساس مشاهدات رکوردی
%A احمدی, جعفر
%A دوست پرست, مهدی
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2002

[Download]