اقتصاد مقداری, دوره (7), شماره (2), سال (2010-12) , صفحات (1-26)

عنوان : ( تعمیم مدل رشد نئوکلاسیک به منظور بررسی اثر حقوق مالکیت بر روی عملکرد اقتصادی و آزمون آن با استفاده از رهیافت داده های تابلویی )

نویسندگان: سارا شهرکی , محمدحسین مهدوی عادلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به دنبال بررسی مکانیزمهای است که بین تغییرات نهادی هر کشور با تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار میکند. مکانیزم مورد نظر در این تحقیق، اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده است، می باشد. برای این منظور از روش دینسر (2007) که مدل رشد نئو کلاسیکی منکیو، رومر و ویل (1992) را با افزودن متغیرهای مربوط به ویژگیهای نهادی کشورها گسترش میدهد استفاده گردیده و سپس مدل تعمیم یافته، با استفاده از داده های 77 کشور طی بازه زمانی 2000 تا 2007 آزمون شده است. نتایج نشان میدهد که تعمیم مدل، قدرت توضیح دهندگی آنرا افزایش میدهد و همچنین انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در یک کشور با درجه حفاظت از حقوق مالکیت نیز، به اندازه نرخ پس انداز رابطه مثبت دارد.

کلمات کلیدی

, رشد اقتصادی, حقوق مالکیت, داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019397,
author = {شهرکی, سارا and مهدوی عادلی, محمدحسین},
title = {تعمیم مدل رشد نئوکلاسیک به منظور بررسی اثر حقوق مالکیت بر روی عملکرد اقتصادی و آزمون آن با استفاده از رهیافت داده های تابلویی},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2010},
volume = {7},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-5850},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {رشد اقتصادی، حقوق مالکیت، داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعمیم مدل رشد نئوکلاسیک به منظور بررسی اثر حقوق مالکیت بر روی عملکرد اقتصادی و آزمون آن با استفاده از رهیافت داده های تابلویی
%A شهرکی, سارا
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2010

[Download]