علوم زمین, ( ISI ), دوره (23), شماره (92), سال (2013-10) , صفحات (23-38)

عنوان : ( تفسیر نتایج آنالیز فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک دادههای زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی )

نویسندگان: مریم عبدی , محمدحسن کریم پور , محمد حسین زرین کوب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019415,
author = {عبدی, مریم and کریم پور, محمدحسن and محمد حسین زرین کوب},
title = {تفسیر نتایج آنالیز فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک دادههای زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی},
journal = {علوم زمین},
year = {2013},
volume = {23},
number = {92},
month = {October},
issn = {1023-7429},
pages = {23--38},
numpages = {15},
keywords = {هدف این مطالعه پردازش داده های خام رسوبات رودخانه ای با روش آنالیز فاکتوری و تفسیر و انطباق نتایج با شواهد زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی است. تمایز بالای عامل سوم آنالیز فاکتوری برای عناصر طلا، مولیبدن و تنگستن و انطباق مناطق ناهنجار عامل سوم با آنومالی های طلا، مناطق دارای بیشترین میزان سولفید اولیه و اکسیدآهن ثانویه و مناطق واجد آلتراسیون های سریسیتی و سیلیسی در منطقه، موید آن است که عامل سوم آنالیز فاکتوری به عنوان مولفه کانه زایی در منطقه است. جایگاه تکتونیکی مناسب، وجود توده های نفوذی نیمه عمیق با ترکیب حدواسط، ماگماتیسم با ماهیت کالک آلکالن و اکسیدان، حضور آنومالی های طلا در سطح منطقه و کانی سازی به شکل دانه-پراکنده در متن سنگ و رگچه های سولفیدی به همراه اکسید های آهن ثانویه فراوان، شرایط لازم برای کانه زایی تیپ پورفیری و اپی ترمال طلا را در منطقه ایجاد کرده است.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفسیر نتایج آنالیز فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک دادههای زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی
%A عبدی, مریم
%A کریم پور, محمدحسن
%A محمد حسین زرین کوب
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2013

[Download]