علوم زمین-Ulum-i Zamin, ( ISI ), دوره (22), شماره (85), سال (2012-12) , صفحات (115-124)

عنوان : ( انطباق هاله های ژئوشیمیایی اولaیه و ثانویه با شواهد کانه زایی مس- طلا در منطقه رحیمی، جنوب کجه، فردوس )

نویسندگان: علی نجفی , محمدحسن کریم پور , مجید قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از پردازش 51 نمونه رسوب آبراهه ای، 115 نمونه خرده سنگی و 22 نمونه کانی سنگین از منطقه اکتشافی مس- طلا رحیمی به همراه شواهد صحرایی مربوط به کانی سازی و دگرسانی، الگوی کانه زایی منطقه رحیمی مورد تحلیل و مناطق اکتشافی هدف با توجه به مدل های احتمالی کانه زایی در منطقه جهت اکتشاف نیمه تفصیلی مشخص گردیده است. تعداد 12 نقشه مربوط به هاله های ژئوشیمیای اولیه و ثانویه برای عناصر Au-Ag-As-Ba-Cu-Co-Hg-Mo-Pb-Sb-W-Zn به همراه نقشه های مربوط به کانی های اکسید های آهن در نمونه های کانی سنگین با شواهد صحرایی جدید از زمین شناسی و کانه زایی منطقه تحلیل و 2 منطقه کانه زایی مجزا یکی با الگوی کانسارهای تیپ IOCG و دیگری با الگوی کانی سازی پورفیری مس جهت مطالعات نیمه تفطیلی معرفی گردیده است.

کلمات کلیدی

, انطباق هاله های ژئوشیمیایی اولaیه و ثانویه با شواهد کانه زایی مس- طلا در منطقه رحیمی, جنوب کجه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019417,
author = {نجفی, علی and کریم پور, محمدحسن and مجید قادری},
title = {انطباق هاله های ژئوشیمیایی اولaیه و ثانویه با شواهد کانه زایی مس- طلا در منطقه رحیمی، جنوب کجه، فردوس},
journal = {علوم زمین-Ulum-i Zamin},
year = {2012},
volume = {22},
number = {85},
month = {December},
issn = {1023-7429},
pages = {115--124},
numpages = {9},
keywords = {انطباق هاله های ژئوشیمیایی اولaیه و ثانویه با شواهد کانه زایی مس- طلا در منطقه رحیمی، جنوب کجه، فردوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انطباق هاله های ژئوشیمیایی اولaیه و ثانویه با شواهد کانه زایی مس- طلا در منطقه رحیمی، جنوب کجه، فردوس
%A نجفی, علی
%A کریم پور, محمدحسن
%A مجید قادری
%J علوم زمین-Ulum-i Zamin
%@ 1023-7429
%D 2012

[Download]